Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50110-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9249 
(21)  Číslo prihlášky  50110-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.10.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23D 47/00  B23D 45/00  B25J 19/00   
(54)  Názov  Zariadenie na rezanie rúrok vo zväzku bez dodatočného upnutia 
(57)  Anotácia  Zariadenie na rezanie rúrok vo zväzku bez dodatočného upnutia obsahuje vysokorýchlostný pílový kotúč (1) (otáčky 600 1/min. a viac) s pohonom (2), ktorý je vedený do rezu manipulátorom (3) alebo iným mechanizmom zabezpečujúcim pohyb kotúča v rovine rezu. Odrezané rúrky (4) sú zachytávané do koša (5) voľne prichyteného otočne okolo osi otáčania vysokorýchlostného pílového kotúča (1), čo gravitáciou zaručuje polohu koša (5) vždy pod miestom rezu. Medzi vysokorýchlostným pílovým kotúčom (1) a košom (5) je priehradka (6) zabraňujúca nevhodnému kontaktu padajúcej rúrky s kotúčom. Na koši (5) je v dráhe pádu rúrky upevnený podperný plech (7) brániaci šikmému pádu rúrky do koša (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK;
VUJE, a. s.; Okružná 5, 918 64 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vargovčík Ladislav, Ing., PhD.; Kremnická 22, 040 11 Košice 11; SK;
Semjon Ján, doc. Ing., PhD.; Zupkova 710/25, 040 22 Košice 22; SK;
Varga Jozef, Ing., PhD.; Komenského 58, 040 11 Košice 11; SK;
Štubňa Marián, Ing., CSc.; Koniarekova 7696/26, 917 01 Trnava 1; SK;
Kravárik Kamil, Ing., PhD.; Hlohovská 11, 919 25 Šúrovce; SK;
Maláková Silvia, doc. Ing., PhD.; Národná trieda 41/201, 040 01 Košice 1; SK;
Ondra František, Ing., PhD.; A. Behunka 1855/23, 900 81 Šenkvice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.10.2024 
   Maximálna platnosť do  19.10.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50110-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50110-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.10.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 19.10.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 19.10.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 19.10.2020 Typ Doručené
1e Opis 19.10.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.10.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.11.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 22.01.2021 Typ Doručené
5a Opis 22.01.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 22.01.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.01.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 17.02.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 17.02.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 17.02.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 17.02.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.06.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.10.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 15.10.2021 Typ Doručené
14 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 19.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50110-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku