Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5011-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7380 
(21)  Číslo prihlášky  5011-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.06.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.01.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B30B 11/24  B30B 9/14   
(54)  Názov  Variabilná konštrukcia lisu s rotujúcou lisovacou komorou a stacionárnym nástrojom 
(57)  Anotácia  Variabilná konštrukcia lisu pozostáva z valcovej alebo kužeľovej lisovacej komory (1) s otočným uložením v jeho axiálnej osi, na vnútornom plášti ktorého je pevne prichytená otvorená ortogonálna alebo klinogonálna skrutkovica (2) s konštantným alebo progresívnym stúpaním. V osi valcovej alebo kužeľovej lisovacej komory (1) je o rám (3) pevne prichytený valcový alebo kužeľový stacionárny nástroj (4). Lisovacia komora (1) je hnacím mechanizmom (5) prepojená s pohonnou jednotkou (6) priamo alebo cez prevodovku. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šooš Ľubomír, Ing. prof., PhD.; Tulipánová 3488/12, Bratislava-Dúbravka;
Štefanka Marek, Ing.; Košariská 1596/88, Dunajská Lužná;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Pračanská 9936/49, Bratislava-Vajnory;
Križan Peter, doc. Ing., PhD.; Fialková 73, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Matúš Miloš, Ing., PhD.; Lipnická 50, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Strojnícka fakulta STU v Bratislave; Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.; Tulipánova 12, 841 02 Bratislava; SK;
Štefanka Marek, Ing.; Košariská 1596/88, Dunajská Lužná;
Ondruška Juraj, Ing., PhD.; Šancová 39, 831 04 Bratislava; SK;
Križan Peter, doc. Ing., PhD.; Fialková 73, 900 42 Dunajská Lužná; SK;
Matúš Miloš, Ing., PhD.; Lipnická 50, 900 42 Dunajská Lužná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.06.2025 
   Maximálna platnosť do  08.06.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2015 10/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2016 3/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.07.2019 7/2019 ND2K
4 Zmeny adries 03.08.2020 8/2020 TE2K
5 Zmeny adries 03.08.2020 8/2020 TE2K
6 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 ND2K
 
PUV 5011-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.06.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 04.06.2019 80,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 22.06.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5011-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.06.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 08.06.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 08.06.2015 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 08.06.2015 Typ Doručené
Opis 08.06.2015 Typ Doručené
Výkresy 08.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.06.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.07.2015 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.07.2015 Typ Interné listy
rešeršná správa 22.07.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 11.08.2015 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 11.08.2015 Typ Odoslané
výsledok rešerše 11.08.2015 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.01.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 04.01.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.03.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 23.02.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 31.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 31.05.2019 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 05.06.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 06.06.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 18.03.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.04.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.06.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 16.06.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 08.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 08.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 08.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.06.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 06.07.2022 Typ Odoslané
PUV 5011-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.07.2020 Strojnícka fakulta STU v Bratislave Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD.
Šooš Ľubomír, prof. Ing., PhD. Strojnícka fakulta STU v Bratislave
Križan Peter, doc. Ing., PhD. Križan Peter, doc. Ing., PhD.
Matúš Miloš, Ing., PhD. Štefanka Marek, Ing.
Kováčik Štefan, Ing. Kováčik Štefan, Ing.
Štefanka Marek, Ing., PhD. Ondruška Juraj, Ing., PhD.
Ondruška Juraj, Ing., PhD. Matúš Miloš, Ing., PhD.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 15.04.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku