Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50107-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8559 
(21)  Číslo prihlášky  50107-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 39/02  B64C 27/04  G05D 1/00  G01S 19/00   
(54)  Názov  Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu 
(57)  Anotácia  Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s použitím dronu pozostáva z inteligentnej multikoptéry (1) s kamerou, vysielača (2) s ovládacími prvkami, závesným zariadením (3) na uchytenie snímača (4), ktorý je v podvese umiestnený na stojkách spodnej časti multikoptéry (1) na umožnenie natáčania kamery a sledovanie monitorovaných údajov zo snímača (4), ktoré sú následne spracované v tabletovom počítači (6), pričom východisková poloha multikoptéry (1) je na stojane (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Flimel Marián, doc. Ing., CSc.; Exnárova, 080 01 Prešov 1; SK;
Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov 6; SK;
Abraham Milan, Ing.; Vyšná Rybnica, 072 41 Remetské Hámre; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.10.2022 
   Maximálna platnosť do  31.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 9/2019 FG2K
 
PUV 50107-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.11.2018 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50107-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 31.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.11.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.11.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 07.02.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 07.02.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 07.02.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 07.02.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.07.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 11.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.08.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 05.05.2022 Typ Odoslané
PUV 50107-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku