Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50106-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8483 
(21)  Číslo prihlášky  50106-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2018-35095 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 17/00  B65F 5/00  B65G 3/02  G01N 27/00   
(54)  Názov  Zariadenie na kontrolu nepriepustnosti izolačných fólií stavieb, najmä skládok odpadu 
(57)  Anotácia  Zariadenie na kontrolu nepriepustnosti izolačnej fólie stavieb, najmä skládok odpadu, pozostáva zo súboru pasívnych snímačov tvorených pasívnymi snímacími elektródami (1), pripojovacích vodičov (3) pasívnych snímacích elektród (1), aspoň jedného monitorovacieho boxu (4), aspoň jednej prvej aktívnej elektródy (21) a aspoň jednej druhej aktívnej elektródy (22), zdroja (6) elektrického prúdu a pripojovacieho vodiča (51) prvej aktívnej elektródy (21) a pripojovacieho vodiča (52) druhej aktívnej elektródy (22), pričom jednotlivé pasívne snímacie elektródy (1) tvoriace súbor pasívnych snímačov sú rozmiestnené v kvázi pravidelnej sieti uloženej na podloží stavby pod izolačnou fóliou, kde rozmery kvázi pravidelnej siete sú dané v intervale 1 m až 10 m x 1 m až 10 m. Súbor aktívnych prvkov je tvorený aspoň jednou prvou aktívnou elektródou (21) a aspoň jednou druhou aktívnou elektródou (22), a prvá aktívna elektróda (21) je pripojená k zdroju (6) elektrického prúdu vodičom (51) prvej aktívnej elektródy (21) a druhá aktívna elektróda (22) je pripojená k zdroju (6) elektrického prúdu vodičom (52) druhej aktívnej elektródy (22) na vytvorenie prúdového poľa, pričom prvá aktívna elektróda (21) je umiestnená do stavby, teda z jednej strany fólie, a druhá aktívna elektróda (22) je umiestnená mimo stavby, teda z druhej strany fólie. Zariadenie zahŕňa aspoň jeden monitorovací box (4) vybavený aspoň jednou zbernicou, ku ktorej sú pripojené vodiče (3) jednotlivých pasívnych snímacích elektród (1). Prvá aktívna elektróda (21) a druhá aktívna elektróda (22) sú do zeme umiestnené vo vertikálnom smere. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kurkin Michal, RNDr. , CSc.; Kuklovská 7, 841 04 Bratislava; SK;
Gajdoš Martin, Mgr. ; Slatinská 36, 821 07 Bratislava 214; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kurkin Michal, RNDr. , CSc.; Kuklovská 7, 841 04 Bratislava; SK;
Gajdoš Martin, Mgr. ; Slatinská 36, 821 07 Bratislava 214; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.10.2025 
   Maximálna platnosť do  29.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.02.2019 2/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2019 7/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50106-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.10.2018 17,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 18.10.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50106-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 29.10.2018 Typ Doručené
Opis 29.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.10.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.11.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.11.2018 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 21.11.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 22.11.2018 Typ Doručené
Opis 22.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.11.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.11.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 06.12.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 06.12.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 06.12.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 06.12.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.05.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 06.05.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 26.06.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 03.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 18.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 26.10.2022 Typ Odoslané
PUV 50106-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku