Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50104-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9197 
(21)  Číslo prihlášky  50104-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01H 5/06   
(54)  Názov  Šípový odhŕňač snehu, vhodný na ručné ťahanie alebo ťahanie motorovým mechanizmom 
(57)  Anotácia  Šípový odhŕňač snehu, vhodný na ručné ťahanie alebo ťahanie motorovým mechanizmom, obsahuje: radlicu v tvare písmena V, ktorá obsahuje dve ploché ramená (1, 1'), ktoré sú na jednom konci spojené po šírke pod uhlom 20 až 70° vytvárajúcim hrot (1.1') a spodnú hranu (1.2, 1.2') a vrchnú hranu (1.3, 1.3'), a kde radlica ďalej obsahuje: prvé spojovacie prostriedky (1.4, 1.4') radlice usporiadané na jednotlivých plochých ramenách (1, 1') vo vzdialenosti od hrotu (1.1') menšej ako ½ dĺžky ramena; druhé spojovacie prostriedky (1.5, 1.5') radlice usporiadané na plochých ramenách (1, 1') na ich voľných koncoch alebo v ich blízkosti, rozrušovač utlačeného snehu alebo poľadovice, obsahujúci pozdĺžne telo (2) uložené medzi voľnými koncami ramien (1, 1') radlice, kde telo (2) je vybavené sériou zubov (2.1) usporiadaných tak, že v pracovnej polohe šípového odhŕňača sú usporiadané vertikálne smerom dole, a kde rozrušovač ďalej obsahuje: spojovacie prostriedky (2.2 a 2.2') rozrušovača umiestnené na jednotlivých koncoch pozdĺžneho tela (2) prispôsobené na spojenie s druhými spojovacími prostriedkami (1.5, 1.5') radlice; ťahací prvok (3), kde ťahací prvok (3) obsahuje spojovacie prostriedky (3.1, 3.1') ťahacieho prvku prispôsobené na spojenie s prvými spojovacími prostriedkami (1.4, 1.4') radlice. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Grgáč Igor; Hany Meličkovej 22, 841 05 Bratislava 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Grgáč Pavel; Komenského ul. 4388/1, 921 01 Piešťany 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.09.2024 
   Maximálna platnosť do  30.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 50104-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50104-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 30.09.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 30.09.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 30.09.2020 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 30.09.2020 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 05.10.2020 Typ Doručené
2a Plná moc 05.10.2020 Typ Doručené
2b Sprievodný list 05.10.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.10.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.10.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.11.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 01.02.2021 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 01.02.2021 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 02.02.2021 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 01.02.2021 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.05.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50104-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku