Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50102-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50102-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03B 13/14   
(54)  Názov  Plávajúci dopravník 
(57)  Anotácia  Plávajúci dopravník má kostru (1), ktorá je na jednej strane spojená s napínacím zariadením (6) a s otočne upevneným napínacím bubnom (4). Na druhej strane je kostra (1) spojená s otočne uloženým hnaným bubnom (5). Hriadeľ jedného z bubnov (4, 5) je spojený s generátorom (10) elektrického prúdu priamo alebo prostredníctvom prevodovky (11). Generátor (10) je upevnený ku kostre (1). Alternatívne sú prevodovka (11) a generátor (10) umiestnené na brehu vodného toku. Na vrchnej a spodnej strane kostry (1) sú v odstupoch namontované podperné prvky (3), pričom spoločnou obálkou napínacieho bubna (4), hnaného bubna (5) a podperných prvkov (3) je uzavretý dopravný pás (2) s lopatkami (7) pripevnenými v určitom rozstupe na jeho vonkajšiu stranu. Na kostru (1) je namontovaná sústava plavákov (8) a kotviace prvky (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Koníček Anton, Ing.; Bohunice 99, 018 52 Pruské; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koníček Anton, Ing.; Bohunice 99, 018 52 Pruské; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.12.2025 
   Maximálna platnosť do  30.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 50102-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.12.2021 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50102-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 30.12.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 30.12.2021 Typ Doručené
Opis 30.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 30.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 30.12.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.01.2022 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.01.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 02.05.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 02.05.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 02.05.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 02.05.2022 Typ Interné listy
PUV 50102-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku