Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50101-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9579 
(21)  Číslo prihlášky  50101-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.04.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.08.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 1/08  C07H 15/14   
(54)  Názov  Spôsob získavania glukorafanínu z vesnovky obyčajnej 
(57)  Anotácia  Spôsob získavania glukorafanínu z vesnovky obyčajnej zahŕňa zomletie alebo rozdrvenie rastlinného materiálu, extrakciu metanolom, odstránenie rastlinných pigmentov z extraktu aktívnym uhlím, nanesenie extraktu na dextránovú ionexovú koló-nu a premytie kolóny zmesou kyselina mravčia/izopropanol/voda a vodou. Takto získané glukozinoláty sa vytesnia vo forme draselných solí s K2SO4, pričom eluát sa zachytáva do 96 % obj. etanolu. Z eluátu sa K2SO4 oddelí centrifugáciou alebo filtráciou a eluát sa zakoncentruje na vákuovej rotačnej odparke a zlyofilizuje za vzniku zmesi glukozinolátov. Glukorafanín s čistotou 96 % sa odseparuje po dočisťovaní glukozinolátov gélovou permeačnou chromatografiou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šimkovič Martin, doc.; 29. Augusta 352, 900 46 Most pri Bratislave; SK;
Polozsányi Zoltán, Ing.; Hlavná 152, 946 36 Kravany nad Dunajom; SK;
Galádová Helena, Ing.; Alexandra Nográdyho 1376/7, 960 01 Zvolen 1; SK;
Breier Albert, prof.; Jána Ondruša 1/C, 900 31 Stupava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.12.2025 
   Maximálna platnosť do  27.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.04.2022 8/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.09.2022 17/2022 FG2K
 
PUV 50101-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.01.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50101-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.12.2021 Typ Doručené
Identifikátor osoby 27.12.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.12.2021 Typ Doručené
Opis 27.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.01.2022 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.01.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.01.2022 Typ Doručené
Anotácia 31.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 31.01.2022 Typ Doručené
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.01.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.02.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 06.04.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 11.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 11.04.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 11.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.09.2022 Typ Odoslané
PUV 50101-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku