Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50101-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9333 
(21)  Číslo prihlášky  50101-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47G 25/40   
(54)  Názov  Skladacie ramienko 
(57)  Anotácia  Skladacie ramienko (1) obsahuje telo (2), vybavené závesným prvkom (3) a jedným pevným ramenom (4) pripojeným pevne k telu (2) a jedným pohyblivým ramenom (5), ktoré je k telu (2) pripojené otočne pohyblivo, telo (2) obsahuje tŕň (6), aretačný kolík (7) prispôsobený na obsluhu užívateľom, osadený na tŕni (6) pružne posuvne, na zabezpečenie posuvne pohyblivého uloženia aretačného kolíka (7) pozdĺž tŕňa (6) a na vytvorenie kontinuálnej sily vytláčajúcej aretačný kolík (7) z tŕňa (6); aretačný kolík (7) obsahuje driek (7.1), ktorý je v spodnej časti vybavený reliéfom (7.2) na zapadnutie do aretačnej drážky (8.3) kulisy (8); kulisu (8) prispôsobenú na obsluhu užívateľom, uloženú pohyblivo v tele (2), kde kulisa (8) je prispôsobená na pohyb medzi otvorenou polohou a uzavretou polohou, kde kulisa (8) obsahuje: vodiace vybranie (8.1) na prijatie drieku (7.1) aretačného kolíka (7); priestor (8.2) na voľný pohyb reliéfu (7.2) aretačného kolíka (7) vytvorený po celej dĺžke vodiaceho vybrania (8.1); aretačnú drážku (8.3) prispôsobenú na prijatie reliéfu (7.2) aretačného kolíka (7), vytvorenú na uzavretom konci vodiaceho vybrania (8.1); predpätý pružný prvok (8.4) na vytvorenie kontinuálnej sily posúvajúcej kulisu (8) do otvorenej polohy; ozubenie (8.5) kulisy prispôsobené na spoluprácu s ozubením (5.1) pohyblivého ramena (5), kde pohyblivé rameno (5) je na svojom proximálnom konci vybavené ozubením (5.1), prispôsobeným na spoluprácu s ozubením (8.5) kulisy (8), a kde kulisa (8) je prispôsobená na pohyb medzi: uzavretou polohou, kde reliéf (7.2) aretačného kolíka (7) je zapadnutý v aretačnej drážke (8.3) kulisy (8) a pohyblivé rameno (5) je v štandardnej polohe usporiadané symetricky k pevnému ramenu (4); a otvorenou polohou, kde aretačný kolík (7) je usporiadaný na vstupe do vodiaceho vybrania (8.1) a reliéf (7.2) aretačného kolíka (7) je mimo aretačnej drážky (8.3) v priestore (8.2) na voľný pohyb reliéfu, čo spôsobí posun kulisy (8) do polohy, kde kulisa (8) je prístupná na obsluhu užívateľom a pohyblivé rameno (5) je v tejto polohe kulisy (8) vychýlené zo štandardnej polohy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jakeš Boris; Michalská 16, 811 01 Bratislava - Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jakeš Boris; Michalská 16, 811 01 Bratislava - Staré Mesto; SK;
Jakeš Zdeněk; Športová 249/3, 906 13 Brezová pod Bradlom; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.09.2024 
   Maximálna platnosť do  29.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 50101-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50101-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.09.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 29.09.2020 Typ Doručené
1b Doklad preukazujúci právo na riešenie 29.09.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 29.09.2020 Typ Doručené
1d Opis 29.09.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 29.09.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.10.2020 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 12.10.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.02.2021 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.05.2021 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.05.2021 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 20.05.2021 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.09.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50101-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku