Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50101-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8981 
(21)  Číslo prihlášky  50101-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A63B 71/02  A63B 67/14   
(54)  Názov  Hokejový puk na tréning a hru na neľadových plochách 
(57)  Anotácia  Hokejový puk na tréning a hru na neľadových plochách obsahuje po oboch kruhových stranách tela (1) puku po obvode s rovnomernými rozstupmi vsadené guľové prepravné jednotky v počte minimálne 3 kusy, nad povrch tela (1) vyčnievajú len časti gule (3), každá guľová prepravná jednotka pozostáva z puzdra (2) cylindrického tvaru s otvorom a lôžkom (9), na ktorom je voľne uložená množina guľôčok. Puk má v centrálnej časti stupňovité priehlbiny (4) a (5) na odľahčenie alebo osadenie závažia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jašík Michal; Haanova 6, 851 04 Bratislava 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jašík Michal; Haanova 6, 851 04 Bratislava 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o.; Pluhová 29, 831 03 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.10.2024 
   Maximálna platnosť do  19.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 BA2K
2 Prepis prihlasovateľa úžitkového vzoru (na základe rozhodnutia súdu) 03.11.2020 11/2020 RL2K
3 Zapísané úžitkové vzory 13.01.2021 01/2021 FG2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 29.09.2021 18/2021 ND2K
 
PUV 50101-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50101-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.10.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 19.10.2017 Typ Doručené
1b Opis 19.10.2017 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 20.10.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 20.10.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 31.10.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.12.2017 Typ Odoslané
5 Výpoveď plnej moci 19.01.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 19.01.2018 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 19.01.2018 Typ Doručené
6a Sprievodný list 19.01.2018 Typ Doručené
6b Opis 19.01.2018 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 01.02.2018 Typ Odoslané
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.02.2018 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 05.04.2018 Typ Interné listy
10 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 24.04.2018 Typ Odoslané
11 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 31.05.2018 Typ Odoslané
12 Žiadosť inde neuvedená 07.06.2018 Typ Doručené
12a Sprievodný list 07.06.2018 Typ Doručené
12b Plná moc 07.06.2018 Typ Doručené
12c Príloha inde neuvedená 07.06.2018 Typ Doručené
12d Príloha inde neuvedená 07.06.2018 Typ Doručené
12e Príloha inde neuvedená 07.06.2018 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 17.07.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť inde neuvedená 13.07.2018 Typ Doručené
14a Sprievodný list 13.07.2018 Typ Doručené
15 rozhodnutie o prerušení konania 14.08.2018 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 15.08.2018 Typ Odoslané
17 Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky 24.08.2018 Typ Doručené
17a Sprievodný list 24.08.2018 Typ Doručené
18 10 Poplatok za odklad zverejnenia prihlášky 30.08.2018 Typ Platba
19 všeobecný referátnik 06.09.2018 Typ Odoslané
20 výsledok rešerše 18.10.2018 Typ Interné listy
21 oznámenie o výsledku rešerše 18.10.2018 Typ Odoslané
22 pokyn na zverejnenie PÚV 18.10.2018 Typ Interné listy
23 Žiadosť o pokračovanie v konaní 09.09.2020 Typ Doručené
23a Sprievodný list 09.09.2020 Typ Doručené
23b Príloha inde neuvedená 09.09.2020 Typ Doručené
23c Príloha inde neuvedená 09.09.2020 Typ Doručené
23d Osvedčovacia doložka 09.09.2020 Typ Doručené
23e Plná moc 09.09.2020 Typ Doručené
23f Rozhodnutie súdu 09.09.2020 Typ Doručené
23g Príloha inde neuvedená 09.09.2020 Typ Doručené
23h Príloha inde neuvedená 09.09.2020 Typ Doručené
24 Žiadosť inde neuvedená 25.09.2020 Typ Doručené
24a Sprievodný list 25.09.2020 Typ Doručené
24b Osvedčovacia doložka 25.09.2020 Typ Doručené
24c Plná moc 25.09.2020 Typ Doručené
24d Príloha inde neuvedená 25.09.2020 Typ Doručené
24e Príloha inde neuvedená 25.09.2020 Typ Doručené
24f Príloha inde neuvedená 25.09.2020 Typ Doručené
24g Plná moc 25.09.2020 Typ Doručené
24h Príloha inde neuvedená 25.09.2020 Typ Doručené
25 oznámenie o zápise zmeny 02.10.2020 Typ Odoslané
26 rozhodnutie o prerušení konania 13.10.2020 Typ Odoslané
27 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.11.2020 Typ Interné listy
28 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.12.2020 Typ Odoslané
29 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.09.2021 Typ Doručené
29a Sprievodný list 02.09.2021 Typ Doručené
30 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 08.09.2021 Typ Odoslané
31 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.09.2021 Typ Platba
32 predĺženie doby platnosti ÚV 17.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50101-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Odňatie ochrany a zápis prepisu 02.10.2020 Jašík Michal Fedorco Marek
Jašík Michal
2 Zmena pôvodcu 02.10.2020 Jašík Michal Fedorco Marek
Jašík Michal
3 Zápis alebo zmena zástupcu 02.10.2020 JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku