Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50100-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8346 
(21)  Číslo prihlášky  50100-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.10.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 28/00  B60R 25/00  G06K 9/00  H01H 27/00   
(54)  Názov  Elektromechanické zabezpečovacie zariadenie motorových vozidiel, najmä na prerušovanie elektrických a/alebo elektronických obvodov 
(57)  Anotácia  Odnímateľný prvok (1) zariadenia má kontaktné rozhranie (2) so skupinou kontaktov, ktoré sú určené na spojenie so skupinou kontaktov na povrchu v interiéri motorového vozidla. Páry kontaktov na povrchu v interiéri sú prepojené s elektrickými a/alebo elektronickými obvodmi motorového vozidla tak, že vetva elektrického alebo elektronického obvodu motorového vozidla je prerušená a jeden koniec vzniknutý prerušením vetvy je prepojený s prvým kontaktom páru, druhý koniec vzniknutý prerušením vetvy je prepojený s druhým kontaktom páru. Odnímateľný prvok (1) zahŕňa pevné vodivé prepojenia (3), ktoré navzájom spája páry kontaktov príslušného elektrického a/alebo elektronického obvodu motorového vozidla. Zariadenie môže zahŕňať aj biometrický snímač, výhodne snímač (4) odtlačku prsta. Zariadenie tiež môže mať GPS modul (5). Vodivé prepojenia (3) môžu byť vytvorené na DPS, ktorá bude mať odlišný obrazec vodivých prepojení pre rôzne motorové vozidlá. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VAM SYSTEM LIMITED; 95 Promenade, Cheltenham, GL50 1HH, Gloucestershire; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)   
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.10.2021 
   Maximálna platnosť do  17.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 09/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
 
PUV 50100-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50100-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.10.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 17.10.2017 Typ Doručené
1b Žiadosť o nesprístupnenie identifikačných údajov pôvodcu 17.10.2017 Typ Doručené
1c Opis 17.10.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 17.10.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o nesprístupnenie identifikačných údajov pôvodcu 17.10.2017 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.11.2017 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.11.2017 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.12.2017 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.02.2018 Typ Doručené
6a Sprievodný list 12.02.2018 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 14.02.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 09.04.2018 Typ Doručené
8a Opis 09.04.2018 Typ Doručené
8b Výkresy 09.04.2018 Typ Doručené
8c Sprievodný list 09.04.2018 Typ Doručené
9 Žiadosť o nesprístupnenie identifikačných údajov pôvodcu 10.04.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 10.04.2018 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.04.2018 Typ Odoslané
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 06.07.2018 Typ Platba
13 Odpoveď na správu úradu 29.06.2018 Typ Doručené
13a Nároky na ochranu 29.06.2018 Typ Doručené
13b Sprievodný list 29.06.2018 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.07.2018 Typ Interné listy
15 rešeršná správa 10.07.2018 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 11.07.2018 Typ Interné listy
17 oznámenie o výsledku rešerše 11.07.2018 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 10.07.2018 Typ Interné listy
19 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.07.2018 Typ Doručené
19a Sprievodný list 03.07.2018 Typ Doručené
20 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 12.07.2018 Typ Odoslané
21 Žiadosť o vrátenie poplatku 26.10.2018 Typ Doručené
21a Sprievodný list 26.10.2018 Typ Doručené
21b Príloha inde neuvedená 26.10.2018 Typ Doručené
21c Oznámenie k poplatkom 26.10.2018 Typ Doručené
22 rozhodnutie o vrátení preplatku 16.11.2018 Typ Odoslané
23 vnútrospisový list 21.11.2018 Typ Interné listy
24 záznam o ukončení konania o PÚV 04.12.2018 Typ Interné listy
25 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.12.2018 Typ Interné listy
26 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.01.2019 Typ Odoslané
27 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 25.01.2019 Typ Doručené
27a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
28 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.01.2019 Typ Platba
29 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 31.01.2019 Typ Odoslané
30 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.10.2021 Typ Doručené
30a Sprievodný list 13.10.2021 Typ Doručené
31 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 20.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50100-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku