Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50099-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9591 
(21)  Číslo prihlášky  50099-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  06.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 2/22  B05B 9/04   
(54)  Názov  Mobilné rozprašovacie zariadenie s výstupom suchej hmly 
(57)  Anotácia  Mobilné rozprašovacie zariadenie s výstupom suchej hmly je tvorené kovovou konštrukčnou skriňou (1), v ktorej je zabudovaný ovládací panel (2) s regulátorom (3) tlaku kompresorového vzduchu, aspoň jedným manometrom (4) na meranie tlaku vzduchu, prepínacím/spúšťacím ovládačom (5) a protikondenzačným filtrom (6). Z kovovej konštrukčnej skrine (1) smerom von vyčnieva flexibilný spoj (7) na natáčanie smeru pneumatickej sifónovej dýzy (8). Vnútri kovovej konštrukčnej skrine (1) je umiestnená a prichytená nádoba (9) na rozprašovanú kvapalinu; kovová konštrukčná skriňa (1) má vstup (10) na prívod tlakového vzduchu od kompresora. V kovovej konštrukčnej skrini (1) sú umiestnené aj rozvody (14) kvapaliny/tlakového vzduchu vedúce z nádoby (9) na rozprašovanú kvapalinu aspoň k jednej pneumatickej sifónovej dýze (8) a sú v nej umiestnené aj rozvody (14) kvapaliny/tlakového vzduchu od kompresora k regulátoru (3) tlaku kompresorového vzduchu, aspoň jednému manometru (4) na meranie tlaku vzduchu, prepínaciemu/spúšťaciemu ovládaču (5), protikondenzačnému filtru (6) a aspoň jednej pneumatickej sifónovej dýze (8). Ovládací panel (2) má zabudovaný výstupný člen (11) na pripojenie druhej pneumatickej sifónovej dýzy (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Detectair s.r.o.; Trojičné námestie 5-9, 821 06 Bratislava 214; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pavlovič Pavol, Mgr.; Tupolevova 17, 851 01 Bratislava 5; SK;
Džupa Karol; Mierová 26, 821 05 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.12.2025 
   Maximálna platnosť do  27.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 50099-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.12.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50099-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 27.12.2021 Typ Doručené
Opis 27.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.12.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.12.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.01.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 27.04.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 27.04.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 29.04.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 29.04.2022 Typ Odoslané
PUV 50099-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku