Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50099-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8282 
(21)  Číslo prihlášky  50099-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.12.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  15.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04D 13/18  F24S 20/67  F24S 20/69   
(54)  Názov  Fotovoltická strešná krytina 
(57)  Anotácia  Fotovoltická strešná krytina má za stavebný prvok dlhú súvislú tenkú lamelu (1), výhodne kovovú, ktorej dĺžka je viacnásobkom jej šírky a ktorá má na vonkajšej strane trvalo upevnený pružný fotovoltický pás (2). Lamela (1) má na každom pozdĺžnom okraji v celej dĺžke jeden výstupok (6, 7) z jej základnej roviny. Prvý výstupok (6) má z vnútornej strany lamely (1) v spodnej časti vytvarovaný záhyb (3). Na vonkajšej strane prvého výstupku (6) je ponechaný kotviaci pásik (4). Druhý výstupok (7) je vytvarovaný podobne, ale namiesto záhybu (3) a kotviaceho pásika (4) má na vonkajšej strane vytvorené zahnutie (5), vytočené dovnútra šikmo nahor. Fotovoltický pás (2) je upevnený medzi prvým výstupkom (6) a druhým výstupkom (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ARTCO, s.r.o.; Kamenná 7, 010 01 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rovňan Jaroslav; Svederník 106, 013 32 Svederník; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.09.2024 
   Maximálna platnosť do  29.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2018 05/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.12.2018 12/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 29.09.2021 18/2021 ND2K
 
PUV 50099-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50099-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.09.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 29.09.2017 Typ Doručené
1b Opis 29.09.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 29.09.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 29.09.2017 Typ Doručené
1e Výkresy 29.09.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.10.2017 Typ Platba
3 Žiadosť inde neuvedená 02.02.2018 Typ Doručené
3a Odôvodnenie žiadosti 02.02.2018 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 20.02.2018 Typ Doručené
5a Nároky na ochranu 20.02.2018 Typ Doručené
5b Sprievodný list 20.02.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.02.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 28.02.2018 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 28.02.2018 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2018 Typ Interné listy
9 rešeršná správa 12.03.2018 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 13.03.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 13.03.2018 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 13.03.2018 Typ Interné listy
13 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.08.2018 Typ Doručené
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.08.2018 Typ Platba
15 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 28.08.2018 Typ Odoslané
16 záznam o ukončení konania o PÚV 11.09.2018 Typ Interné listy
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.09.2018 Typ Interné listy
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.12.2018 Typ Odoslané
19 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19a Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19b Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19c Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19d Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19e Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19f Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19g Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19h Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19i Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19j Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19k Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 03.09.2020 Typ Doručené
19l Osvedčovacia doložka 03.09.2020 Typ Doručené
19m Plná moc 03.09.2020 Typ Doručené
19n Príloha inde neuvedená 03.09.2020 Typ Doručené
20 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 07.09.2020 Typ Platba
21 32 Poplatok - kaucia 07.09.2020 Typ Platba
22 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 21.09.2020 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.11.2020 Typ Doručené
23a Sprievodný list 19.11.2020 Typ Doručené
24 prvé predĺženie lehoty 30.11.2020 Typ Odoslané
25 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 26.01.2021 Typ Doručené
25a Sprievodný list 26.01.2021 Typ Doručené
25b Príloha inde neuvedená 26.01.2021 Typ Doručené
25c Príloha inde neuvedená 26.01.2021 Typ Doručené
25d Plná moc 26.01.2021 Typ Doručené
26 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 28.01.2021 Typ Odoslané
27 Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 06.03.2021 Typ Doručené
27a Sprievodný list 06.03.2021 Typ Doručené
27b Príloha inde neuvedená 06.03.2021 Typ Doručené
27c Príloha inde neuvedená 06.03.2021 Typ Doručené
27d Žiadosť inde neuvedená 06.03.2021 Typ Doručené
28 Žiadosť inde neuvedená 06.03.2021 Typ Doručené
29 Výzva na vyjadrenie k stanovisku protistrany 11.03.2021 Typ Odoslané
30 všeobecný referátnik 11.03.2021 Typ Odoslané
31 Oznámenie inde neuvedené 24.03.2021 Typ Doručené
31a Sprievodný list 24.03.2021 Typ Doručené
32 všeobecný referátnik 13.04.2021 Typ Odoslané
33 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 27.05.2021 Typ Doručené
33a Príloha inde neuvedená 27.05.2021 Typ Doručené
34 menovanie, zvolanie komisie 09.06.2021 Typ Interné listy
35 referát pre odbonú komisiu 29.07.2021 Typ Interné listy
36 protokol o rokovaní komisie 09.08.2021 Typ Interné listy
37 protokol o hlasovaní komisie 09.08.2021 Typ Interné listy
38 rozhodnutie o výmaze ÚV 10.08.2021 Typ Odoslané
39 Rozklad 06.09.2021 Typ Doručené
39a Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
40 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 07.09.2021 Typ Odoslané
41 predkladacia správa k rozkladu 07.09.2021 Typ Interné listy
42 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 08.09.2021 Typ Doručené
42a Plná moc 08.09.2021 Typ Doručené
42b Sprievodný list 08.09.2021 Typ Doručené
43 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.09.2021 Typ Platba
44 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 14.09.2021 Typ Odoslané
45 predĺženie doby platnosti ÚV 17.09.2021 Typ Odoslané
PUV 50099-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku