Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50098-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8641 
(21)  Číslo prihlášky  50098-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  07.01.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.07.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  07.01.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 7/10  A23L 11/70  A23L 3/02  A23L 3/10  A23L 25/00  A23B 9/02  A21D 2/38   
(54)  Názov  Spôsob prípravy naklíčených zŕn obilnín, olejnín alebo strukovín, potravinársky výrobok obsahujúci naklíčené zrná a jeho použitie  
(57)  Anotácia  Zrná obilnín, olejnín alebo strukovín sa po očistení nechajú 1,5 až 12 hodín napučiavať v pitnej vode. Po napučaní sa odlúči nevsiaknutá voda a zrná sú nakličované na perforovanej podložke. Zrná sa pri nakličovaní opakovane navlhčujú. Naklíčené zrná sa uzatvoria do obalu, obal sa vákuuje a následne sa naklíčené zrná v obale tepelne sterilizujú. Je výhodné, ak pred uzatvorením obalov je k naklíčeným zrnám pridané presné množstvo tekutej zložky, ktorá sa počas sterilizácie, chladnutia a skladovania pred expedíciou absorbuje do naklíčených zŕn tak, že podiel oddeliteľnej tekutej zložky je v postate nulový. Tekutá zložka môže byť ochucovacia. Potravinársky výrobok obsahuje nemleté, naklíčené, tepelne sterilizované zrná bez oddeliteľnej tekutej zložky nálevu, pričom zrná sú aspoň čiastočne vzájomne spojené škrobom vylúhovaným počas sterilizácie. Vo výhodnom uskutočnení bude výrobok obsahovať zrná pšenice, raže, cíceru, sóje, ľanu, lúpané jadrá slnečnice, špaldovej pšenice a amarantu samostatne, prípadne vo vzájomnej kombinácii. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Naturex spol. s r.o.; Hadovská cesta, 945 01 Komárno 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ivanič Vojtech, Ing.; Topoľova 35, 940 55 Nové Zámky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.10.2025 
   Maximálna platnosť do  12.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.07.2019 7/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 07.01.2020 1/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
PUV 50098-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.10.2018 34,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.10.2019 10,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 26.10.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50098-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 12.10.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.10.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 13.05.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 14.05.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 14.05.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 14.05.2019 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 22.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 22.10.2019 Typ Doručené
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.10.2019 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.10.2019 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.10.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 29.10.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.12.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 19.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 28.10.2022 Typ Odoslané
PUV 50098-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku