Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50098-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7671 
(21)  Číslo prihlášky  50098-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.10.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.08.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.01.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.11.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03B 17/06  F03B 7/00  F03B 13/00   
(54)  Názov  Systém vyvažovania plávajúceho lopatkového kolesa a použitie tohto systému 
(57)  Anotácia  Systém má generátor (3) energie vnútri plávajúceho lopatkového kolesa (1) posuvne uložený proti vodorovnému hriadeľu (2). Vodorovný hriadeľ (2) zachytáva momentovú reakciu generátora (3) energie. Vnútri plávajúceho lopatkového kolesa (1) je mechanizmus (5) posunu generátora (3) energie, pričom prevodový mechanizmus (4), ktorý prenáša otáčanie kolesa na rotor generátora (3), je prispôsobený na posun generátora (3) energie v smere pozdĺž osi rotácie. Vo výhodnom usporiadaní je medzi vodorovným hriadeľom (2) a závesom generátora (3) energie viacpolohová uhlová aretácia, ktorou sa môže uvoľniť rotačná väzba medzi generátorom (3) energie a vodorovným hriadeľom (2), následkom čoho generátor (3) energie klesne do najnižšej polohy. Tento proces môže ešte uľahčovať spojka medzi pastorkom (7) a rotorom generátora (3) energie. Systém vyvažovania sa môže použiť na zmenu hydrodynamickej účinnosti plávajúceho lopatkového kolesa (1), na jeho zastavenie, na zmenu otáčok alebo na stabilizáciu pri pohybe následkom vonkajšieho budenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Müller Vladimír; Hlavná 366/72, Gajary 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Müller Vladimír; Hlavná 366, 900 61 Gajary; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.10.2025 
   Maximálna platnosť do  19.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.08.2016 8/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.01.2017 1/2017 FG2K
3 Licenčné zmluvy 04.01.2018 1/2018 QB2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 ND2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 ND2K
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35910698 1 Energy project Slovakia, a.s.; Laurinská 3, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK výlučná 07.12.2017 platná
 
PUV 50098-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.11.2015 16,50 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.11.2016 10,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.11.2017 8,50 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.10.2019 150,00 EUR
Poplatok za 2. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 24.10.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50098-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.10.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 19.10.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 19.10.2015 Typ Doručené
Opis 19.10.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2015 Typ Doručené
Výkresy 19.10.2015 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.11.2015 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.11.2015 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.01.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.03.2016 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 21.04.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.05.2016 Typ Doručené
Anotácia 19.05.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 19.05.2016 Typ Doručené
Opis 19.05.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.06.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 17.06.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 17.06.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.06.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 17.06.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 20.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 28.10.2016 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 15.11.2016 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 21.11.2016 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.11.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 21.11.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.01.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 04.10.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 04.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 27.10.2017 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 10.11.2017 Typ Platba
oznámenie o zápise licencie 15.12.2017 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 03.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.04.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 30.04.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.10.2019 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 18.10.2019 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 18.10.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 30.10.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 22.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 07.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 07.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 28.10.2022 Typ Odoslané
PUV 50098-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.04.2018 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku