Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50097-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9647 
(21)  Číslo prihlášky  50097-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  30.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 53/12  B29C 53/14  B29C 53/58   
(54)  Názov  Zariadenie na výrobu nylonových pružín 
(57)  Anotácia  Zariadenie na výrobu nylonových pružín pozostáva zo základnej dosky (1), na ktorej sú prichytené nosné stĺpiky (4), ktorých horné častí sú prichytené k hornej upevňovacej doske (14), ku ktorej je prichytená základová doska (15) na riadiacu elektroniku (16) elektromotora (18), prichyteného v držiaku (17); zvrchu k hornej upevňovacej doske (14) je prichytený otočný držiak cievky (26) s navinutým nylonovým vláknom (30), pričom polohu cievky (22) s navinutým nylonovým vláknom (30) vymedzujú podložky (23), hriadeľ elektromotora je ukončený skľučovadlom (19), v ktorom je prichytený hák (20) na upevnenie nylonového vlákna (30) a na jeho navinutie do formy pružiny, druhý koniec nylonového vlákna (30) je prichytený v závesnom háku (10), ktorý je súčasťou priečnika (6) uloženého na pružnom doraze (5), ku ktorému je prichytený držiak závažia (7), poloha a pohyb priečnika (6) sú určené vodiacimi tyčami priečnika (11) a poloha vodiacich tyčí priečnika (11) je určená spodným držiakom (32) vodiacich tyčí. V spodnej upevňovacej pätke (3) je prichytený konektor (2) na prívod elektrickej energie do riadiacej elektroniky (16) na ovládanie elektromotora (18) a k nosnému stĺpiku (4) je prichytený vypínač (9) na prerušenie dodávky elektrickej energie do riadiacej jednotky (18). Nylonové vlákno (30) požadovanej dĺžky sa pred výrobou každej pružiny odvinie a odreže z cievky (22). Následne sa jedným koncom pripevní na hák (20), ktorý je prichytený v skľučovadle (19). Druhý koniec nylonového vlákna (30) sa pripevní na závesný hák (10) priečnika (6), na ktorom je prichytený držiak závažia (7). Otáčaním skľučovadla (19) dochádza k skrúteniu vlákna do takej miery, že dochádza k vytváraniu závitov, a tým dochádza k skracovaniu pôvodnej dĺžky nylonového vlákna (30), pričom dochádza k pohybu priečnika (6) s držiakom závažia (7) smerom nahor. Elektromotor (18) sa vypne až po navinutí celej pružiny. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.; Hrobáková 14, 851 02 Bratislava 5; SK;
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.; Mandľová 21, 851 10 Bratislava 59; SK;
Sedlár Tibor, Ing.; Drobného 24, 841 01 Bratislava 42; SK;
Minár Martin, Ing.; Hlavná 29, 951 76 Tesárske Mlyňany; SK;
Šarkan Ladislav, Ing.; Košútska 218, 925 08 Čierny Brod; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.12.2025 
   Maximálna platnosť do  18.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 30.06.2022 12/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 50097-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50097-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 18.12.2021 Typ Doručené
Identifikátor osoby 18.12.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 18.12.2021 Typ Doručené
Opis 18.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 18.12.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.12.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.12.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.01.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 06.06.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 06.06.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 06.06.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 07.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Typ Odoslané
PUV 50097-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku