Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50097-2021
(11)  Utility Model Number  9647 
(21)  Application Number  50097-2021 
(22)  Application Date  18.12.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  24.11.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  30.06.2022 
(45)  Publication of Registration Date  24.11.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  07.11.2022 
(51)  International Patent Classification  B29C 53/12  B29C 53/14  B29C 53/58   
(54)  Title  Zariadenie na výrobu nylonových pružín 
(57)  Abstract  Zariadenie na výrobu nylonových pružín pozostáva zo základnej dosky (1), na ktorej sú prichytené nosné stĺpiky (4), ktorých horné častí sú prichytené k hornej upevňovacej doske (14), ku ktorej je prichytená základová doska (15) na riadiacu elektroniku (16) elektromotora (18), prichyteného v držiaku (17); zvrchu k hornej upevňovacej doske (14) je prichytený otočný držiak cievky (26) s navinutým nylonovým vláknom (30), pričom polohu cievky (22) s navinutým nylonovým vláknom (30) vymedzujú podložky (23), hriadeľ elektromotora je ukončený skľučovadlom (19), v ktorom je prichytený hák (20) na upevnenie nylonového vlákna (30) a na jeho navinutie do formy pružiny, druhý koniec nylonového vlákna (30) je prichytený v závesnom háku (10), ktorý je súčasťou priečnika (6) uloženého na pružnom doraze (5), ku ktorému je prichytený držiak závažia (7), poloha a pohyb priečnika (6) sú určené vodiacimi tyčami priečnika (11) a poloha vodiacich tyčí priečnika (11) je určená spodným držiakom (32) vodiacich tyčí. V spodnej upevňovacej pätke (3) je prichytený konektor (2) na prívod elektrickej energie do riadiacej elektroniky (16) na ovládanie elektromotora (18) a k nosnému stĺpiku (4) je prichytený vypínač (9) na prerušenie dodávky elektrickej energie do riadiacej jednotky (18). Nylonové vlákno (30) požadovanej dĺžky sa pred výrobou každej pružiny odvinie a odreže z cievky (22). Následne sa jedným koncom pripevní na hák (20), ktorý je prichytený v skľučovadle (19). Druhý koniec nylonového vlákna (30) sa pripevní na závesný hák (10) priečnika (6), na ktorom je prichytený držiak závažia (7). Otáčaním skľučovadla (19) dochádza k skrúteniu vlákna do takej miery, že dochádza k vytváraniu závitov, a tým dochádza k skracovaniu pôvodnej dĺžky nylonového vlákna (30), pričom dochádza k pohybu priečnika (6) s držiakom závažia (7) smerom nahor. Elektromotor (18) sa vypne až po navinutí celej pružiny. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Goga Vladimír, doc. Ing., PhD.; Hrobáková 14, 851 02 Bratislava 5; SK;
Murín Justín, prof. Ing., DrSc.; Mandľová 21, 851 10 Bratislava 59; SK;
Sedlár Tibor, Ing.; Drobného 24, 841 01 Bratislava 42; SK;
Minár Martin, Ing.; Hlavná 29, 951 76 Tesárske Mlyňany; SK;
Šarkan Ladislav, Ing.; Košútska 218, 925 08 Čierny Brod; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  18.12.2025 
   Utility Model Validity maximum until  18.12.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 30.06.2022 12/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 50097-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2021 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50097-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.12.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 18.12.2021 Type Delivered
Identifikátor osoby 18.12.2021 Type Delivered
Nároky na ochranu 18.12.2021 Type Delivered
Opis 18.12.2021 Type Delivered
Plná moc 18.12.2021 Type Delivered
Výkresy 18.12.2021 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.12.2021 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.12.2021 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.01.2022 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 06.06.2022 Type Internal Letter
rešeršná správa 06.06.2022 Type Internal Letter
výsledok rešerše 06.06.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 07.06.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Type Sent document
PUV 50097-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku