Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50097-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50097-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 1/02  B60K 7/00  B60L 15/32   
(54)  Názov  Pohon elektromobilu na rotáciu okolo zvislej osi 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Balog Michal, doc. Ing., CSc.; Kollárova 25, 080 01 Prešov 1; SK;
Matisková Darina, Ing., PhD., MBA; Vyšná Šebastová 315, 080 06 Prešov 6; SK;
Balara Milan, doc. Ing., PhD.; Orgovánová 28, 080 01 Prešov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50097-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50097-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.09.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 17.09.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 17.09.2020 Typ Doručené
1c Opis 17.09.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.09.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.09.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.01.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 08.03.2021 Typ Doručené
5a Opis 08.03.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 08.03.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 31.05.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 14.10.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 15.10.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 14.10.2021 Typ Interné listy
PUV 50097-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku