Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50097-2012
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6664 
(21)  Číslo prihlášky  50097-2012 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.10.2012 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2012-26884 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2013 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.12.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/04   
(54)  Názov  Jednostranné zvodidlo pre krajnice cestných komunikácií 
(57)  Anotácia  Predložené technické riešenie sa týka jednostranného zvodidla, obzvlášť pre krajnice rýchlostných ciest a diaľnic, ktoré obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky (2), na ktorých je cez medzikus (3) priečne k stĺpiku (2) skrutkovaným spojom upevnené aspoň jedno oceľové zvodidlo (1), toto zvodidlo (1) má v priereze tvar roztvoreného M so zaoblenými konvexnými vrcholmi, splošteným konkávnym stredom a šikmo smerom von roztvorenými bočnicami, a stĺpiky (2) sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou v smere jazdy dopredu, pričom medzikus (3) je tvorený oporou v tvare U z plochej oceľovej tyče s rozmermi 70 x 5 mm, vonkajšie rozmery vytvarovanej opory sú výška 200 mm, hĺbka 82 mm a šírka 70 mm a opora je medzi zvodidlom (1) a stĺpikom (2) prostredníctvom skrutkového spoja usporiadaná tak, že je spojnicou tvaru U opretá o stĺpik (2) a voľné konce ramien tvaru U sa zvnútra opierajú vo vrcholoch tvaru M o zvodidlo (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liberty Ostrava a.s.; Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Žídek Radim, Bc.; Bílovec - Lubojaty 141, 742 92 Bílovec - Lubojaty; CZ;
Molin Stanislav; Třanovice 266, 739 53 Třanovice; CZ;
Noháč Robert; Malá Strana 871, 742 13 Studénka; CZ;
Pachlopník Radim, Ing.; Jugoslávska 2812/29, 700 30 Ostrava-Zábřeh; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  31.10.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.10.2022 
   Maximálna platnosť do  31.10.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2013 8/2013 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2014 2/2014 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.02.2016 2/2016 ND2K
4 Zmeny mien 03.03.2020 3/2020 TC2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.03.2020 3/2020 ND2K
6 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 50097-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.11.2012 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.12.2015 66,50 EUR
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 30.10.2019 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50097-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.10.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 31.10.2012 Typ Doručené
Nároky na ochranu 31.10.2012 Typ Doručené
Opis 31.10.2012 Typ Doručené
Plná moc 31.10.2012 Typ Doručené
Výkresy 31.10.2012 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.11.2012 Typ Platba
Doklad o práve prednosti 29.11.2012 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.01.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.03.2013 Typ Doručené
Anotácia 25.03.2013 Typ Doručené
Nároky na ochranu 25.03.2013 Typ Doručené
Opis 25.03.2013 Typ Doručené
Výkresy 25.03.2013 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.04.2013 Typ Interné listy
rešeršná správa 13.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 30.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 30.05.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 30.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.11.2013 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 25.11.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.02.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 17.12.2015 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 04.01.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 23.10.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 23.10.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.10.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 23.10.2019 Typ Doručené
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 04.11.2019 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 19.11.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 31.01.2020 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 31.01.2020 Typ Odoslané
PUV 50097-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 Liberty Ostrava a.s. ArcelorMittal Ostrava a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku