Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50097-2012
(11)  Utility Model Number  6664 
(21)  Application Number  50097-2012 
(22)  Application Date  31.10.2012 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.02.2014 
(31)  Priority Number  PUV 2012-26884 
(32)  Priority Date  25.10.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  02.08.2013 
(45)  Publication of Registration Date  04.02.2014 
(47)  Date of registration and making available to the public  02.12.2013 
(51)  International Patent Classification  E01F 15/04   
(54)  Title  Jednostranné zvodidlo pre krajnice cestných komunikácií 
(57)  Abstract  Predložené technické riešenie sa týka jednostranného zvodidla, obzvlášť pre krajnice rýchlostných ciest a diaľnic, ktoré obsahuje vertikálne usporiadané stĺpiky (2), na ktorých je cez medzikus (3) priečne k stĺpiku (2) skrutkovaným spojom upevnené aspoň jedno oceľové zvodidlo (1), toto zvodidlo (1) má v priereze tvar roztvoreného M so zaoblenými konvexnými vrcholmi, splošteným konkávnym stredom a šikmo smerom von roztvorenými bočnicami, a stĺpiky (2) sú vyrobené z otvoreného oceľového profilu tvaru C a usporiadané otvorenou stranou v smere jazdy dopredu, pričom medzikus (3) je tvorený oporou v tvare U z plochej oceľovej tyče s rozmermi 70 x 5 mm, vonkajšie rozmery vytvarovanej opory sú výška 200 mm, hĺbka 82 mm a šírka 70 mm a opora je medzi zvodidlom (1) a stĺpikom (2) prostredníctvom skrutkového spoja usporiadaná tak, že je spojnicou tvaru U opretá o stĺpik (2) a voľné konce ramien tvaru U sa zvnútra opierajú vo vrcholoch tvaru M o zvodidlo (1). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Liberty Ostrava a.s.; Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava; CZ 
(72)  Inventor(s)  Žídek Radim, Bc.; Bílovec - Lubojaty 141, 742 92 Bílovec - Lubojaty; CZ;
Molin Stanislav; Třanovice 266, 739 53 Třanovice; CZ;
Noháč Robert; Malá Strana 871, 742 13 Studénka; CZ;
Pachlopník Radim, Ing.; Jugoslávska 2812/29, 700 30 Ostrava-Zábřeh; CZ 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  31.10.2022 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  31.10.2022 
   Utility Model Validity maximum until  31.10.2022 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2013 8/2013 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2014 2/2014 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.02.2016 2/2016 ND2K
4 Zmeny mien 03.03.2020 3/2020 TC2K
5 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.03.2020 3/2020 ND2K
6 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 24.11.2022 22/2022 MK2K
 
PUV 50097-2012
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.11.2012 33,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.12.2015 66,50 EUR
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 30.10.2019 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50097-2012
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.10.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 31.10.2012 Type Delivered
Nároky na ochranu 31.10.2012 Type Delivered
Opis 31.10.2012 Type Delivered
Plná moc 31.10.2012 Type Delivered
Výkresy 31.10.2012 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.11.2012 Type Payment
Doklad o práve prednosti 29.11.2012 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.01.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 25.03.2013 Type Delivered
Anotácia 25.03.2013 Type Delivered
Nároky na ochranu 25.03.2013 Type Delivered
Opis 25.03.2013 Type Delivered
Výkresy 25.03.2013 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.04.2013 Type Internal Letter
rešeršná správa 13.05.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 30.05.2013 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 30.05.2013 Type Sent document
výsledok rešerše 30.05.2013 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 25.11.2013 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 25.11.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.02.2014 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.12.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 17.12.2015 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 04.01.2016 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 23.10.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 23.10.2019 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 23.10.2019 Type Delivered
Plná moc 23.10.2019 Type Delivered
Sprievodný list 23.10.2019 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 23.10.2019 Type Delivered
24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 04.11.2019 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 19.11.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 09.12.2019 Type Delivered
predĺženie doby platnosti ÚV 31.01.2020 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 31.01.2020 Type Sent document
PUV 50097-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 Liberty Ostrava a.s. ArcelorMittal Ostrava a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku