Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50096-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8205 
(21)  Číslo prihlášky  50096-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 7/00  A61B 18/02   
(54)  Názov  Zariadenie na lokálnu kryoterapiu 
(57)  Anotácia  Zariadenie na lokálnu kryoterapiu zahŕňa vyhrievaciu patrónu (1) umiestnenú v nádobe (2) s chladiacim médiom, ovládací panel (3) s elektrickou doskou so zabudovaným reostatom (4), ističom (5) napätia a káblom (6), hadicu (7), na konci ktorej je dýza (8), spojovací článok (9) vybavený otvorom (10) ústiacim do nádoby (2) s chladiacim médiom a bezpečnostné prvky: termopoistku (11) a teplotný snímač (12) zabudované vo vyhrievacej patróne (1) a prvok (13) na indikáciu funkčnosti a prehriatia vyhrievacej patróny (1) zabudovaný v ovládacom paneli (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Liubchenko Sergii; Mýtna 14, 940 02 Nové Zámky; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Liubchenko Sergii; Mýtna 14, 940 02 Nové Zámky; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.09.2024 
   Maximálna platnosť do  28.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.03.2018 03/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
3 Zmeny adries 23.06.2021 12/2021 TE2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 23.06.2021 12/2021 ND2K
5 Zmeny adries 14.07.2021 13/2021 TE2K
 
PUV 50096-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50096-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.09.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 28.09.2017 Typ Doručené
1b Opis 28.09.2017 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 02.10.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 02.10.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.10.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.11.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 23.11.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 13.12.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 13.12.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 08.12.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 12.06.2018 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.06.2018 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.01.2019 Typ Doručené
12a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
13a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
13b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.05.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 18.05.2021 Typ Doručené
14b Žiadosť inde neuvedená 18.05.2021 Typ Doručené
14c Plná moc 18.05.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 18.05.2021 Typ Doručené
16 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 31.05.2021 Typ Odoslané
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.06.2021 Typ Platba
18 oznámenie o zápise zmeny 16.06.2021 Typ Odoslané
19 predĺženie doby platnosti ÚV 16.06.2021 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.06.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 22.06.2021 Typ Doručené
20b Príloha inde neuvedená 22.06.2021 Typ Doručené
21 oznámenie o zápise zmeny 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50096-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.06.2021 Liubchenko Sergii Liubchenko Sergii
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 25.06.2021 Liubchenko Sergii Liubchenko Sergii
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku