Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50095-2021
(11)  Utility Model Number  9613 
(21)  Application Number  50095-2021 
(22)  Application Date  17.12.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  26.10.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  15.06.2022 
(45)  Publication of Registration Date  26.10.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  03.10.2022 
(51)  International Patent Classification  B25J 9/16  B25J 15/08  G05B 19/19  G06F 3/01  G06T 7/20  G06T 7/70  G06T 19/20   
(54)  Title  Kolaboratívny robotický systém na interagovanie pomocou ukazovacích gest a spôsob jeho činnosti 
(57)  Abstract  Kolaboratívny robotický systém na interagovanie pomocou ukazovacích gest pozostáva zo snímača (1) na snímanie 3D pozícií kĺbov prstov rúk operátora (9), z pracovného priestoru (3) robota, zdola vymedzeného vrchnou plochou rovinnej platne z tvrdeného priesvitného plexiskla, z centrálneho počítača (2), umiestneného pod pracovným priestorom (3) robota, na spracovanie údajov o 3D pozíciách kĺbov prstov rúk operátora, na komunikáciu a riadenie ostatných častí kolaboratívneho robotického systému, z riadiaceho panelu (7), umiestneného vľavo pod pracovným priestorom (3) robota, na spustenie a základné nastavenia robotického manipulátora (4), z riadiaceho počítača (8) robotického manipulátora (4), umiestneného pod riadiacim panelom (7), na riadenie činnosti robotického manipulátora (4). Ďalej pozostáva z vodorovných spätnoväzobných monitorov (6), umiestnených tesne pod plexisklom, na vyobrazenie miesta, na ktoré ukazujú snímané kĺby prstov rúk operátora (9) na vyobrazenie vizuálnej spätnej väzby. Nasnímané údaje 3D pozícií kĺbov ruky operátora (9) zo snímača (1) sa spracúvajú v centrálnom počítači (2), ktorý spracované dáta zo snímača (1) posiela do riadiaceho počítača (8) robotického manipulátora (4), ktorý na základe údajov z centrálneho počítača (2) riadi činnosť robotického manipulátora (4) tak, aby sa vykonával pohyb koncového efektora robota do pozícií v pracovnom priestore (3) zodpovedajúcim pozíciám kĺbov ruky operátora (9). Súčasne na vodorovných spätnoväzobných monitoroch (6) umiestnených pod plexisklom sa vyobrazujú miesta, kam operátor (9) ukazuje, čo slúži ako vizuálna spätná väzba činnosti kolaboratívneho robotického systému. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Tölgyessy Michal, Ing. PhD.; Hany Meličkovej 10, 841 05 Bratislava 4; SK;
Čorňák Marek, Ing.; Pezinské Záhumenice 26, 900 21 Svätý Jur; SK;
Rodina Jozef, Ing., PhD.; Bagarova 1186/24, 841 01 Bratislava 4; SK;
Lučan Martin, Ing.; Gwerkovej 11, 851 04 Bratislava 5; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  17.12.2025 
   Utility Model Validity maximum until  17.12.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
2 Doplnenie pôvodcu (-ov) 12.10.2022 19/2022 HA2K
3 Zapísané úžitkové vzory 26.10.2022 20/2022 FG2K
 
PUV 50095-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2021 34,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50095-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.12.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 17.12.2021 Type Delivered
Identifikátor osoby 17.12.2021 Type Delivered
Nároky na ochranu 17.12.2021 Type Delivered
Opis 17.12.2021 Type Delivered
Plná moc 17.12.2021 Type Delivered
Výkresy 17.12.2021 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.12.2021 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.12.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 15.03.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 15.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 15.03.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 18.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 05.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Príloha inde neuvedená 05.09.2022 Type Delivered
Sprievodný list 05.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 06.09.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 28.09.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.10.2022 Type Sent document
PUV 50095-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena pôvodcu 27.09.2022 Tölgyessy Michal, Ing. PhD. Tölgyessy Michal, Ing. PhD.
Čorňák Marek, Ing. Čorňák Marek, Ing.
Rodina Jozef, Ing., PhD.
Lučan Martin, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku