Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50095-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50095-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.12.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/16  B25J 15/08  G05B 19/19  G06F 3/01  G06T 7/20  G06T 7/70  G06T 19/20   
(54)  Názov  Kolaboratívny robotický systém na interagovanie pomocou ukazovacích gest a spôsob jeho činnosti 
(57)  Anotácia  Kolaboratívny robotický systém na interagovanie pomocou ukazovacích gest pozostáva zo snímača (1) na snímanie 3D pozícií kĺbov prstov rúk operátora (9), z pracovného priestoru (3) robota, zdola vymedzeného vrchnou plochou rovinnej platne z tvrdeného priesvitného plexiskla, z centrálneho počítača (2), umiestneného pod pracovným priestorom (3) robota, na spracovanie údajov o 3D pozíciách kĺbov prstov rúk operátora, na komunikáciu a riadenie ostatných častí kolaboratívneho robotického systému, z riadiaceho panelu (7), umiestneného vľavo pod pracovným priestorom (3) robota, na spustenie a základné nastavenia robotického manipulátora (4), z riadiaceho počítača (8) robotického manipulátora (4), umiestneného pod riadiacim panelom (7), na riadenie činnosti robotického manipulátora (4). Ďalej pozostáva z vodorovných spätnoväzobných monitorov (6), umiestnených tesne pod plexisklom, na vyobrazenie miesta, na ktoré ukazujú snímané kĺby prstov rúk operátora (9) na vyobrazenie vizuálnej spätnej väzby. Nasnímané údaje 3D pozícií kĺbov ruky operátora (9) zo snímača (1) sa spracúvajú v centrálnom počítači (2), ktorý spracované dáta zo snímača (1) posiela do riadiaceho počítača (8) robotického manipulátora (4), ktorý na základe údajov z centrálneho počítača (2) riadi činnosť robotického manipulátora (4) tak, aby sa vykonával pohyb koncového efektora robota do pozícií v pracovnom priestore (3) zodpovedajúcim pozíciám kĺbov ruky operátora (9). Súčasne na vodorovných spätnoväzobných monitoroch (6) umiestnených pod plexisklom sa vyobrazujú miesta, kam operátor (9) ukazuje, čo slúži ako vizuálna spätná väzba činnosti kolaboratívneho robotického systému. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tölgyessy Michal, Ing. PhD.; Hany Meličkovej 10, 841 05 Bratislava 4; SK;
Čorňák Marek, Ing.; Pezinské Záhumenice 26, 900 21 Svätý Jur; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
 
PUV 50095-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 30.12.2021 34,00 EUR
12 Poplatok za zápis/výmaz ďalšieho pôvodcu/prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50095-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 17.12.2021 Typ Doručené
Identifikátor osoby 17.12.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.12.2021 Typ Doručené
Opis 17.12.2021 Typ Doručené
Plná moc 17.12.2021 Typ Doručené
Výkresy 17.12.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.12.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.12.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.02.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 15.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 18.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ďalšieho pôvodcu do registra 05.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 05.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 06.09.2022 Typ Odoslané
PUV 50095-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku