Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50095-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50095-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24S 20/30  F24S 10/40  F24S 10/70  F24S 23/71   
(54)  Názov  Koncentrátorový solárny ohrievač segmentových akumulátorov tepla 
(57)  Anotácia  Koncentrátorový solárny ohrievač segmentových akumulátorov tepla pozostáva z horizontálne umiestnenej transparentnej ohrevnej komory (1), tvorenej priebežnou dvojplášťovou vákuovou trubicou, prichytenej v prstencových nábojoch (2) oporných kolies (3), nesúcich koncentrátor (9), vybavených držiakmi (4) nosníka, na ktorých spočíva nosník (5) segmentových akumulátorov tepla s nasunutými segmentovými akumulátormi (6) tepla a izolačným blokom (8), na oboch koncoch vybavený tepelnoizolačným krytom (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rybár Radim, doc. Ing., PhD.; Čingovská 9, 040 12 Košice 12; SK;
Beer Martin, Ing., PhD.; Žižkova 29, 040 01 Košice 1; SK;
Rybárová Jana, Ing., PhD.; Tomášikova 2, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.09.2024 
   Maximálna platnosť do  16.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
 
PUV 50095-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50095-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.09.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 16.09.2020 Typ Doručené
1b Opis 16.09.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 16.09.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.09.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.10.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.10.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 11.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 11.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 12.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 11.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.04.2021 Typ Interné listy
PUV 50095-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku