Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50095-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8211 
(21)  Číslo prihlášky  50095-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.04.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65F 1/16  B65D 88/52   
(54)  Názov  Kontajner na prepravu sypkého odpadu s výklopným vekom  
(57)  Anotácia  Kontajner na prepravu kovového odpadu má teleso (1) kontajnera s výstuhami (2). Pomocou horného čapu (12) telesa (1) kontajnera je otočne pripevnená otočná kulisa (7). Tá je súčasne bočným čapom (13) otočne pripevnená k lineárnemu posuvnému členu (8), ktorý je opačným koncom otočne pripevnený k čapu (10) telesa (1) kontajnera. K otočnej kulise (7) je otočne pripevnené priečne rameno (6), ktoré je čapom ramien (14) otočne spojené s pozdĺžnym ramenom (5). To je opačným koncom otočne spojené s vekom (3) pomocou predného čapu (15). Súčasne je veko (3) puzdrami ložísk (9) veka (3) otočne spojené čapmi (17) sklopného rámu (4). Jeho druhá strana je otočne spojená čapmi (17) s telesom (1) kontajnera prostredníctvom k nemu pripevnených puzdier (18) ložísk. Zároveň sú na telese (1) kontajnera pripevnené dorazy (16) veka (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matisková Darina, Ing., PhD. MBA; Vyšná Šebastová, 080 06 Prešov 6; SK;
Hricová Romana, Ing., PhD. ; Tatranská 65, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.09.2021 
   Maximálna platnosť do  20.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.04.2018 04/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2018 09/2018 FG2K
 
PUV 50095-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50095-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.09.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 20.09.2017 Typ Doručené
1b Opis 20.09.2017 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 31.10.2017 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.11.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.11.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 12.12.2017 Typ Doručené
5a Opis 12.12.2017 Typ Doručené
5b Sprievodný list 12.12.2017 Typ Doručené
6 Odpoveď na správu úradu 08.01.2018 Typ Doručené
6a Plná moc 08.01.2018 Typ Doručené
6b Opis 08.01.2018 Typ Doručené
6c Sprievodný list 08.01.2018 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2018 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 19.01.2018 Typ Doručené
9a Sprievodný list 19.01.2018 Typ Doručené
9b Opis 19.01.2018 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.01.2018 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 02.02.2018 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 02.02.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 02.02.2018 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 02.02.2018 Typ Interné listy
15 záznam o ukončení konania o PÚV 11.07.2018 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.07.2018 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.08.2018 Typ Odoslané
PUV 50095-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku