Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50094-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8143 
(21)  Číslo prihlášky  50094-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2016-33171 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.12.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.01.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  10.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 2/02  A23L 2/40  A23L 2/54  C12G 3/00   
(54)  Názov  Kombinovaný nápoj na báze vína a ovocnej šťavy 
(57)  Anotácia  Kombinovaný nápoj na báze vína a ovocnej šťavy obsahuje 80 % obj. zmesi vody a hroznového vína, 12 % až 15 % obj. cukrovej zložky, 5 % až 8 % obj. ovocnej zložky a 0,5 g/l celkového objemu nápoja oxidu uhličitého. Ovocnou zložkou je 100 % ovocná šťava alebo koncentrát ovocnej šťavy. Je výhodné, ak ovocnou šťavou je aróniová alebo morušová šťava. Kombinovaný nápoj môže navyše obsahovať prídavok kyseliny askorbovej a/alebo kyseliny citrónovej. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o.; Čejkovská 772, 691 02 Velké Bílovice; CZ;
Vysoké učení technické v Brně; Antonínská 548/1, 601 90 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krevňák Jiří; Fibichova 3237/91, 690 02 Břeclav; CZ;
Vespalcová Milena; Kachlíkova 886/8, 635 00 Brno; CZ;
Zábranská Miroslava; Menhartice 49, 675 31 Jemnice; CZ;
Jurečková Zuzana; Těšany 171, 664 54 Těšany; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.09.2024 
   Maximálna platnosť do  12.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.01.2018 01/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 ND2K
 
PUV 50094-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50094-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.09.2017 Typ Doručené
1a Opis 12.09.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.09.2017 Typ Platba
3 výzva na predloženie plnej moci 25.09.2017 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.10.2017 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 16.10.2017 Typ Doručené
4b Plná moc 16.10.2017 Typ Doručené
4c Plná moc 16.10.2017 Typ Doručené
4d Sprievodný list 16.10.2017 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2017 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 09.11.2017 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 09.11.2017 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 09.11.2017 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 12.04.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.07.2018 Typ Odoslané
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 26.07.2021 Typ Doručené
13a Sprievodný list 26.07.2021 Typ Doručené
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 29.07.2021 Typ Platba
15 predĺženie doby platnosti ÚV 04.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50094-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku