Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50093-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9344 
(21)  Číslo prihlášky  50093-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.10.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.10.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/74  B32B 27/02  B32B 5/02  E04C 2/16  D04H 1/00   
(54)  Názov  Prírodný kompozitný izolačný materiál a spôsob jeho výroby 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka prírodného kompozitného izolačného materiálu, ktorý obsahuje homogénnu zmes konopného vlákna v množstve 50 až 80 % hmotn. a 20 až 50 % hmotn. vypranej ovčej vlny, a prípadne do 10 % hmotn. prírodného bioplastu. Opísaný je aj spôsob výroby tohto prírodného kompozitného izolačného materiálu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Beniač Marián, Ing.; Svederník- Keblov 122, 013 32 Dlhé Pole; SK;
Kamenišťák Igor, Ing.; Sama Chalupku 156/5, 022 01 Čadca 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beniač Marián, Ing.; Svederník- Keblov 122, 013 32 Dlhé Pole; SK;
Kamenišťák Igor, Ing.; Sama Chalupku 156/5, 022 01 Čadca 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.09.2024 
   Maximálna platnosť do  14.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.10.2021 19/2021 FG2K
 
PUV 50093-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50093-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 14.09.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 14.09.2020 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 14.09.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o opravu 16.09.2020 Typ Doručené
2a Sprievodný list 16.09.2020 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 17.09.2020 Typ Doručené
3a Sprievodný list 17.09.2020 Typ Doručené
3b Plná moc 17.09.2020 Typ Doručené
3c Plná moc 17.09.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.09.2020 Typ Odoslané
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.09.2020 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.10.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 18.12.2020 Typ Doručené
7a Opis 18.12.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 18.12.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.01.2021 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 12.02.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 12.02.2021 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 12.02.2021 Typ Doručené
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.02.2021 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 14.04.2021 Typ Doručené
12a Nároky na ochranu 14.04.2021 Typ Doručené
12b Sprievodný list 14.04.2021 Typ Doručené
13 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.04.2021 Typ Interné listy
15 výsledok rešerše 14.05.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o výsledku rešerše 14.05.2021 Typ Odoslané
17 pokyn na zverejnenie PÚV 14.05.2021 Typ Interné listy
18 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 19.08.2021 Typ Doručené
18a Sprievodný list 19.08.2021 Typ Doručené
19 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 27.08.2021 Typ Odoslané
20 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.08.2021 Typ Platba
21 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 03.09.2021 Typ Odoslané
22 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.09.2021 Typ Interné listy
PUV 50093-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku