Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50093-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8680 
(21)  Číslo prihlášky  50093-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.10.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.02.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.02.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G10K 15/04  A41D 19/00  G09F 21/02   
(54)  Názov  Zariadenie na tlieskanie 
(57)  Anotácia  Zariadenie na tlieskanie pozostáva z dvojice návlekov (1) nasúvaných na dlane človeka, každý z návlekov je tvorený minimálne z dvoch vrstiev, pričom prvá je kontaktná vrstva (2) a druhá krycia vrstva (3), ďalej obsahuje držiak (4), ktorý je pevne spojený s kontaktnou vrstvou (2) a krycou vrstvou (3), pričom medzi kontaktnou vrstvou (2) a krycou vrstvou (3) môže byť vložená tlmiaca vrstva (5), v spodnej časti vrstiev je otvor (6) a/alebo výčnelok (7) s otvorom (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Póša Marián; Šoporňa 1068, 925 52 Šoporňa; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Póša Marián; Šoporňa 1068, 925 52 Šoporňa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50048-2018 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.10.2025 
   Maximálna platnosť do  01.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2019 9/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2020 2/2020 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 12.10.2022 19/2022 ND2K
 
PUV 50093-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.10.2018 17,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 19.09.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50093-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 01.10.2018 Typ Doručené
Rovnopis patentovej prihlášky 01.10.2018 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.10.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.03.2019 Typ Doručené
Opis 14.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 14.03.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.06.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 03.07.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 04.07.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 10.07.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 10.07.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.12.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.01.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 05.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 13.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 13.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.09.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 26.09.2022 Typ Odoslané
PUV 50093-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku