Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50093-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8266 
(21)  Číslo prihlášky  50093-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.06.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64B 1/40  B64B 1/58  G08B 5/00  G08B 7/00  A63H 27/10   
(54)  Názov  Signalizačné zariadenie 
(57)  Anotácia  Signalizačné zariadenie obsahuje duté telo (1), ktoré je na jednom konci vybavené upevňovacím prvkom (8), opačný koniec dutého tela (1) je uzatvorený odnímateľným vrchnákom (2). Vnútro dutého telesa (1) obsahuje signalizačný balón (3) s reflexnými znakmi, pričom tento signalizačný balón (3) je spojený cez plombu (4) s héliovou bombou (5), ktorá je zdrojom stlačeného hélia. Pod héliovou bombou (5) je umiestnená cievka (7) so silónom, ktorá je upevnená na duté telo (1). Silónom z cievky (7) je pripevnený signalizačný balón (3). LED svietidlo (6) so zdrojom je upevnené na héliovú bombu (5) alebo priamo na signalizačný balón (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biľanský Tadeáš; Komenského, 069 01 Snina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Biľanský Tadeáš; Komenského, 069 01 Snina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, BELIČKA Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.09.2024 
   Maximálna platnosť do  11.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.06.2018 06/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2018 11/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 25.08.2021 16/2021 ND2K
 
PUV 50093-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50093-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.09.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 11.09.2017 Typ Doručené
1b Opis 11.09.2017 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.10.2017 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.12.2017 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.02.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 09.02.2018 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 05.04.2018 Typ Doručené
5a Sprievodný list 05.04.2018 Typ Doručené
5b Opis 05.04.2018 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.04.2018 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 13.04.2018 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 16.04.2018 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 16.04.2018 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 13.04.2018 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 03.09.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.09.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.10.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 03.08.2021 Typ Doručené
14a Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 03.08.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
16 Identifikátor osoby 09.08.2021 Typ Doručené
16a Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
17 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 11.08.2021 Typ Platba
18 predĺženie doby platnosti ÚV 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50093-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku