Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50092-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9252 
(21)  Číslo prihlášky  50092-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2019-36616U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.09.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F02N 19/10  F25B 30/00   
(54)  Názov  Zariadenie na predohrev motorov v stacionárnych záložných zdrojoch 
(57)  Anotácia  Zariadenie (1) na predohrev spaľovacích motorov (2) v stacionárnych záložných zdrojoch elektrickej energie, najmä pre serverové centrá, dátové úložiská, telefónne ústredne, rozvodne a riadiace centrá, zahŕňa aspoň jeden spaľovací motor (2) s generátorom (26) elektrickej energie, pripojený na rozvod teplovýmennej kvapaliny ohrievanej externým zdrojom tepla, kde spaľovací motor (2) je pripojený na prvý okruh (3) teplovýmennej kvapaliny prechádzajúci jednou stranou tepelného výmenníka (4), a zariadenie (1) ďalej obsahuje aspoň jednostupňový akumulačný zásobník (5) tepla, ktorým prechádza druhý okruh (6) teplovýmennej kvapaliny pripojený na druhú stranu tepelného výmenníka (4), pričom externým zdrojom tepla je sústava tepelného čerpadla (7) typu kvapalina – kvapalina, chladiaceho výmenníka (32) a nízkoteplotného zdroja (10) tepla, kedy tepelné čerpadlo (7) je piatym okruhom (31) vedenia teplovýmennej kvapaliny prepojené s chladiacim výmenníkom (32), a ďalej je tepelné čerpadlo (7) prepojené svojím vysokoteplotným výstupom (8) teplovýmennej kvapaliny so vstupom (25) teplovýmennej kvapaliny do akumulačného zásobníka (5) tepla a výstup (25´) teplovýmennej kvapaliny z akumulačného zásobníka (5) je cez obehové čerpadlo (17) prepojený so vstupom (8´) teplovýmennej kvapaliny do tepelného čerpadla (7), ktoré tak navzájom tvoria tretí okruh (9) teplovýmennej kvapaliny, a nízkoteplotným zdrojom (10) tepla sú elektronické súčiastky a/alebo prístroje emitujúce teplo pri svojej bežnej prevádzke, a zariadenie ďalej zahŕňa riadiacu jednotku (11) na riadenie jednotlivých častí zariadenia (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Systeming CZ, s.r.o.; Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Puš Martin, Ing.; Brusinková 1975, 252 28 Černošice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  09.09.2024 
   Maximálna platnosť do  09.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.03.2021 05/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 50092-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50092-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 09.09.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 09.09.2020 Typ Doručené
1c Doklad o práve prednosti 09.09.2020 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 09.09.2020 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 11.09.2020 Typ Doručené
2a Doklad o práve prednosti 11.09.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.09.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.10.2020 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 02.10.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 08.12.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 08.12.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 10.12.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 28.12.2020 Typ Doručené
8a Plná moc 28.12.2020 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.01.2021 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 09.02.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 09.02.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 09.02.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 09.02.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.06.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 50092-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku