Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50092-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50092-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ 2018-35579, CZ 2019-36598 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.11.2018, 06.09.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ, CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.03.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.06.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/1172  G06K 9/00  G01N 21/33   
(54)  Názov  Zariadenie na účinné vyhľadávanie a zaisťovanie daktyloskopických stôp 
(57)  Anotácia  Zariadenie na účinné vyhľadávanie a zaisťovanie daktyloskopických stôp (B) obsahuje telo (0), v ktorom je usporiadaný aspoň jeden zdroj (1) ultrafialového žiarenia v oblasti A nasmerovaný na emitovanie UVA žiarenia priezorom (02) von z tela (0), v tele (0) je ďalej usporiadaný digitálny obrazový snímač (2), ktorý je svojím snímacím elementom usporiadaný proti priezoru (02), pričom digitálny obrazový snímač (2) je spriahnutý s procesorovou jednotkou (4), ktorá je vybavená výpočtovými prostriedkami (40) spriahnutými s pamäťovými prostriedkami (41), v ktorých je uložený riadiaci softvér celého zariadenia, ktorý je vybavený programovými blokmi na riadenie jednotlivých prvkov zariadenia, na spracovanie ovládacích povelov obsluhy zariadenia, na vykonanie obrazovej analýzy na detekciu a zaistenie daktyloskopických stôp (B) a tiež na prenos dát do externého zariadenia (5), na ktorý je procesorová jednotka (4) buď vybavená vstavaným prenosovým modulom (42), alebo je spriahnutá s prenosovým modulom (42) usporiadaným v tele (0) zariadenia, pričom procesorová jednotka (4) je ďalej spriahnutá s ovládacími prostriedkami zariadenia. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TechTest, s.r.o.; Semonice 110, 551 01 Jaroměř; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chábera Petr, Ing.; Polní 124, 391 56 Tábor, Zárybničná Lhota; CZ;
Zoubek Michal, Ing.; Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1, Staré Město; CZ;
Svoboda Jakub, Ing.; Náchodská 92, 541 03 Trutnov, Poříčí; CZ;
Kudláček Jan, Ing., Ph.D.; Semonice 110, 551 01 Jaroměř; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  06.11.2023 
   Maximálna platnosť do  06.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.03.2020 03/2020 BA2K
 
PUV 50092-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50092-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.11.2019 Typ Doručené
1a Opis 06.11.2019 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 06.11.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
1d Doklad o práve prednosti 06.11.2019 Typ Doručené
1e Doklad o práve prednosti 06.11.2019 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 08.11.2019 Typ Doručené
2a Plná moc 08.11.2019 Typ Doručené
2b Doklad o práve prednosti 08.11.2019 Typ Doručené
2c Doklad o práve prednosti 08.11.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.11.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.12.2019 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 10.01.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 17.01.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 17.01.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 16.01.2020 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 16.06.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.06.2020 Typ Interné listy
PUV 50092-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku