Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50092-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7484 
(21)  Číslo prihlášky  50092-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.09.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.02.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.07.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 1/02  B65D 81/17   
(54)  Názov  Systémová paleta na skladovanie a prepravu dvojkolesí 
(57)  Anotácia  Stabilizačná časť (1) sa skladá z dvoch lomených nosníkov (4), kde každý má tvar písmena veľkého tlačeného M, lomené nosníky (4) sú navzájom spojené piatimi spojovacími tyčami (5) tak, že miestami spojenia tyčí (5) a nosníkov (4) sú body lomu nosníka (4) a tiež jeho začiatok a koniec, potom spojovacie tyče (5) na začiatku a konci sú vybavené hákmi (6) tak, že na začiatku je hák (6) otočený dohora a na konci je hák (6) otočený dole, pričom háky (6) sú na spojovacích tyčiach (5) usporiadané tak, že pri spojení dvoch stabilizačných častí (1) spojovacie tyče (5) zapadnú do hákov (6) a háky (6) samé sebe neprekážajú, stabilizačná časť (1) alebo stabilizačné časti (1) sú umiestniteľné na vrchnú časť dvojkolesia, ktoré sú pripevnené k podlahe alebo podvozku, potom na stabilizačné časti (1) sú umiestniteľné ďalšie dvojkolesia, pričom na krajné dvojkolesia, potom na každé druhé v rade je umiestená fixačná časť (2), pričom fixačná časť (2) má tvar oválnej obruče, kde jedna z dlhších častí obruče je prehnutá, cez fixačnú časť (2) je prevlečený upevňovací prvok (3), kde jeho oba konce sú upevnené k podlahe alebo k podvozku, potom upevňovací prvok (2) je vybavený hákmi na oboch koncoch a obsahuje aj napínací prostriedok. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatravagónka a.s.; Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zavacký Ondrej, Ing.; ul. Mládeže 2351/2, 058 01 Poprad; SK;
Domanický František, Ing.; ul. Šrobarova 2611/5, 058 01 Poprad; SK;
Bednarčík Ján, Ing.; ul. Garbiarská 2315/20, 031 01 Liptovský Mikuláš; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.09.2022 
   Maximálna platnosť do  29.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.02.2016 02/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2016 07/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.11.2019 11/2019 ND2K
 
PUV 50092-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50092-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.09.2015 Typ Doručené
1a Opis 29.09.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 29.09.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 29.09.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 29.09.2015 Typ Doručené
1e Plná moc 29.09.2015 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 29.09.2015 Typ Doručené
1g Oznámenie 29.09.2015 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.11.2015 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.11.2015 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 23.12.2015 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 28.12.2015 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 28.12.2015 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 23.12.2015 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 09.05.2016 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.05.2016 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.07.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 11.09.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 11.09.2019 Typ Doručené
12 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.09.2019 Typ Platba
13 formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 18.09.2019 Typ Odoslané
14 Odpoveď na správu úradu 20.09.2019 Typ Doručené
14a Plná moc 20.09.2019 Typ Doručené
14b Sprievodný list 20.09.2019 Typ Doručené
15 predĺženie doby platnosti ÚV 01.10.2019 Typ Odoslané
PUV 50092-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.09.2019 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku