Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50091-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50091-2021 
(22)  Application Date  24.11.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  25.05.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B25J 19/00  B43L 13/00  G06N 3/12   
(54)  Title  Nástroj na prekreslenie digitálneho obrázka robotickou kresbou, spôsob prekreslenia obrázka robotickou kresbou a spôsob kalibrácie nástroja 
(57)  Abstract  Nástroj na prekreslenie digitálneho obrázka robotickou kresbou pripojený na robot riadený genetickým algoritmom obsahuje v jeho hornej časti kruhovú prírubu (1) so závitom (2), na ktorý je priskrutkovaný dutý piest (3) v obale (4) s vonkajšou pružinou (5) na pruženie nástroja. Po celej dĺžke nástroja je v jeho vnútri v rúrke (13) vsadená vymeniteľná grafitová tuha (6). V spodnej časti nástroja je vnútorné osadenie (7), na ktoré je naskrutkovaná dutá skrutka (8) s valcovou hlavou. O dutú skrutku (8) sa zospodu opierajú čeľuste (9) na udržanie grafitovej tuhy (6) na mieste. Nad dutou skrutkou (8) je vo vnútornom osadení (7) umiestnená grafitová tuha (6), ktorú obopína vnútorná pružina (10) na zatváranie čeľustí (9). Priemer otvoru dutej skrutky (8) je menší ako priemer otvoru čeľustí (9). Kruhová príruba (1) je pripojená na prírubu robota (11). Pred procesom prekreslenia obrázka sa uskutočňuje offline proces prípravy pri použití genetického algoritmu a vytvorenia robotického kódu, ktorý následne určuje postup procesu prekreslenia originálneho obrázka vykonávaný nástrojom, pričom jednotlivé úsečky sa kreslia v určenom poradí, miestach a prítlakmi pomocou pružnej kompresie v smere kolmom na prírubu robota (11) zabezpečenej dutým piestom (3) a vonkajšou pružinou (5). Počas kreslenia pomocou uzavretých čeľustí (9) vnútornou pružinou (10) zostáva grafitová tuha (6) na mieste. Proces kreslenia je periodicky prerušovaný kalibračnou rutinou nástroja. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Adamík Michal, Ing.; Trhová 54, 841 01 Bratislava 42; SK;
Goga Jozef, Ing.; Čierne nad Topľou 246, 094 34 Čierne nad Topľou; SK 
(74)  Attorney(s)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
 
PUV 50091-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2021 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50091-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 24.11.2021 Type Delivered
Identifikátor osoby 24.11.2021 Type Delivered
Nároky na ochranu 24.11.2021 Type Delivered
Opis 24.11.2021 Type Delivered
Plná moc 24.11.2021 Type Delivered
Výkresy 24.11.2021 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.12.2021 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 19.01.2022 Type Delivered
Anotácia 19.01.2022 Type Delivered
Nároky na ochranu 19.01.2022 Type Delivered
Opis 19.01.2022 Type Delivered
Sprievodný list 19.01.2022 Type Delivered
Výkresy 19.01.2022 Type Delivered
Žiadosť o opravu 19.04.2022 Type Delivered
Sprievodný list 19.04.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 27.04.2022 Type Sent document
PUV 50091-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku