Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50091-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9592 
(21)  Číslo prihlášky  50091-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.11.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 19/00  B43L 13/00  G06N 3/12   
(54)  Názov  Nástroj na prekreslenie digitálneho obrázka robotickou kresbou, spôsob prekreslenia obrázka robotickou kresbou a spôsob kalibrácie nástroja 
(57)  Anotácia  Nástroj na prekreslenie digitálneho obrázka robotickou kresbou pripojený na robot riadený genetickým algoritmom obsahuje v jeho hornej časti kruhovú prírubu (1) so závitom (2), na ktorý je priskrutkovaný dutý piest (3) v obale (4) s vonkajšou pružinou (5) na pruženie nástroja. Po celej dĺžke nástroja je v jeho vnútri v rúrke (13) vsadená vymeniteľná grafitová tuha (6). V spodnej časti nástroja je vnútorné osadenie (7), na ktoré je naskrutkovaná dutá skrutka (8) s valcovou hlavou. O dutú skrutku (8) sa zospodu opierajú čeľuste (9) na udržanie grafitovej tuhy (6) na mieste. Nad dutou skrutkou (8) je vo vnútornom osadení (7) umiestnená grafitová tuha (6), ktorú obopína vnútorná pružina (10) na zatváranie čeľustí (9). Priemer otvoru dutej skrutky (8) je menší ako priemer otvoru čeľustí (9). Kruhová príruba (1) je pripojená na prírubu robota (11). Pred procesom prekreslenia obrázka sa uskutočňuje offline proces prípravy pri použití genetického algoritmu a vytvorenia robotického kódu, ktorý následne určuje postup procesu prekreslenia originálneho obrázka vykonávaný nástrojom, pričom jednotlivé úsečky sa kreslia v určenom poradí, miestach a prítlakmi pomocou pružnej kompresie v smere kolmom na prírubu robota (11) zabezpečenej dutým piestom (3) a vonkajšou pružinou (5). Počas kreslenia pomocou uzavretých čeľustí (9) vnútornou pružinou (10) zostáva grafitová tuha (6) na mieste. Proces kreslenia je periodicky prerušovaný kalibračnou rutinou nástroja. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Adamík Michal, Ing.; Trhová 54, 841 01 Bratislava 42; SK;
Goga Jozef, Ing.; Čierne nad Topľou 246, 094 34 Čierne nad Topľou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Mária Holoubková - HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.11.2025 
   Maximálna platnosť do  24.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 50091-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.12.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50091-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 24.11.2021 Typ Doručené
Identifikátor osoby 24.11.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.11.2021 Typ Doručené
Opis 24.11.2021 Typ Doručené
Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
Výkresy 24.11.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 03.12.2021 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.12.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.01.2022 Typ Doručené
Anotácia 19.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 19.01.2022 Typ Doručené
Opis 19.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.01.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.01.2022 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 19.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 19.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 27.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 03.10.2022 Typ Odoslané
PUV 50091-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku