Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50091-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9157 
(21)  Číslo prihlášky  50091-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60L 53/00  B60L 53/10  B60L 53/14  B60L 53/30   
(54)  Názov  Nabíjacia stanica elektromobilov 
(57)  Anotácia  Nabíjacia stanica elektromobilov má prívod (1) trojfázového napájania, kontrolnú jednotku (2) fázového zaťaženia pripojenú na prívod (1) trojfázového napájania, výstupný konektor (3) na pripojenie elektrického systému elektromobilu, vetvu trojfázového nabíjania pripojenú prostredníctvom prvého prúdového spínača (4) medzi prívod (1) trojfázového napájania a výstupný konektor (3), vetvu jednofázového nabíjania obsahujúcu aspoň jeden prevodník (5) prúdu pripojenú prostredníctvom druhého prúdového spínača (6) medzi prívod (1) trojfázového napájania a výstupný konektor (3) paralelne s vetvou trojfázového nabíjania a riadiacu jednotku (7) nabíjania. Spôsob nabíjania elektromobilov s využitím nabíjacej stanice obsahuje nasledujúce kroky: pripojenie elektrického systému elektromobilu na výstupný konektor; aktiváciu vetvy trojfázového nabíjania zapojením prvého prúdového spínača; kontrolu symetrie zaťaženia fáz prostredníctvom kontrolnej jednotky fázového zaťaženia; vyhodnotenie symetrie zaťaženia fáz riadiacou jednotkou nabíjania; deaktiváciu vetvy trojfázového nabíjania odpojením prvého prúdového spínača a aktiváciu vetvy jednofázového nabíjania zapojením druhého prúdového spínača v prípade, ak riadiaca jednotka nabíjania vyhodnotí nesymetrické zaťaženie fáz. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Molnár Štefan, Ing.; Modrany 352, 946 33 Modrany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Molnár Štefan, Ing.; Modrany 352, 946 33 Modrany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.09.2024 
   Maximálna platnosť do  04.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 50091-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50091-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.09.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 04.09.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 04.09.2020 Typ Doručené
1c Opis 04.09.2020 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.09.2020 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.10.2020 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 02.12.2020 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 02.12.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 03.12.2020 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 02.12.2020 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.04.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50091-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku