Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50091-2019
(11)  Utility Model Number  8810 
(21)  Application Number  50091-2019 
(22)  Application Date  04.11.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  01.07.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  04.02.2020 
(45)  Publication of Registration Date  01.07.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  31.05.2020 
(51)  International Patent Classification  F24F 5/00  F25B 21/02   
(54)  Title  Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory 
(57)  Abstract  Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory má aspoň jeden Peltierov článok (4) na jednej strane spojený s tepelným výmenníkom (8), pri ktorom je umiestnený vnútorný ventilátor (9). Na druhej strane je spojený s vnútorným chladičom (10). Ten je súčasťou kvapalinového chladiaceho okruhu (11), do ktorého je vradené odstredivé čerpadlo (12) a vonkajší chladič (13). K nemu je priradený vonkajší ventilátor (14). Elektrické spotrebiče sú napájané elektrickou energiou získavanou z fotovoltických panelov (3), umiestnených v exteriéri budovy. Tam je umiestnená aj vnútorná jednotka (2), v ktorej je namontovaný vonkajší chladič (13) a vonkajší ventilátor (14). Všetky ostatné prvky zariadenia sú usporiadané vo vnútornej jednotke (1), umiestnenej v interiéri, v priestore, ktorý teba chladiť alebo vyhrievať. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Makovec Peter; A. Stodolu 10/23, 971 01 Prievidza 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Makovec Peter; A. Stodolu 10/23, 971 01 Prievidza 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  04.11.2023 
   Utility Model Validity maximum until  04.11.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.02.2020 02/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2020 07/2020 FG2K
 
PUV 50091-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50091-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.11.2019 Type Delivered
1a Plná moc 04.11.2019 Type Delivered
1b Opis 04.11.2019 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 04.11.2019 Type Delivered
1d Anotácia 04.11.2019 Type Delivered
1e Výkresy 04.11.2019 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.11.2019 Type Payment
3 Oznámenie k poplatkom 07.11.2019 Type Delivered
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.11.2019 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 20.12.2019 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 20.12.2019 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.12.2019 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 20.12.2019 Type Internal Letter
9 záznam o ukončení konania o PÚV 11.05.2020 Type Internal Letter
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.05.2020 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2020 Type Sent document
PUV 50091-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku