Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50091-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8810 
(21)  Číslo prihlášky  50091-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.11.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  04.02.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.07.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 5/00  F25B 21/02   
(54)  Názov  Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory 
(57)  Anotácia  Chladiace a vykurovacie zariadenie pre domácnosti a menšie priestory má aspoň jeden Peltierov článok (4) na jednej strane spojený s tepelným výmenníkom (8), pri ktorom je umiestnený vnútorný ventilátor (9). Na druhej strane je spojený s vnútorným chladičom (10). Ten je súčasťou kvapalinového chladiaceho okruhu (11), do ktorého je vradené odstredivé čerpadlo (12) a vonkajší chladič (13). K nemu je priradený vonkajší ventilátor (14). Elektrické spotrebiče sú napájané elektrickou energiou získavanou z fotovoltických panelov (3), umiestnených v exteriéri budovy. Tam je umiestnená aj vnútorná jednotka (2), v ktorej je namontovaný vonkajší chladič (13) a vonkajší ventilátor (14). Všetky ostatné prvky zariadenia sú usporiadané vo vnútornej jednotke (1), umiestnenej v interiéri, v priestore, ktorý teba chladiť alebo vyhrievať. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Makovec Peter; A. Stodolu 10/23, 971 01 Prievidza 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Makovec Peter; A. Stodolu 10/23, 971 01 Prievidza 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  04.11.2023 
   Maximálna platnosť do  04.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 04.02.2020 02/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.07.2020 07/2020 FG2K
 
PUV 50091-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50091-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.11.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 04.11.2019 Typ Doručené
1b Opis 04.11.2019 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 04.11.2019 Typ Doručené
1d Anotácia 04.11.2019 Typ Doručené
1e Výkresy 04.11.2019 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.11.2019 Typ Platba
3 Oznámenie k poplatkom 07.11.2019 Typ Doručené
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.11.2019 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 20.12.2019 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.12.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.12.2019 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 20.12.2019 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 11.05.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.05.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2020 Typ Odoslané
PUV 50091-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku