Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50091-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8149 
(21)  Číslo prihlášky  50091-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.09.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2017-33661 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.05.2017 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.02.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.07.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  28.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 9/22  B01D 53/00   
(54)  Názov  Zapojenie čističky a ionizátora vzduchu 
(57)  Anotácia  Zapojenie čističky a ionizátora vzduchu obsahuje napájaciu a výkonovú časť (100), ktorá je spojená s riadiacou časťou (101), ktoré sú usporiadané najmenej na dvoch doskách plošných spojov, a kde výkonová časť (100) obsahuje aspoň jeden ionizačný prostriedok a najmenej jeden filter, pričom riadiaca časť (101) obsahuje kontrolér (68), ktorý je spojený so signalizačnou a ovládacou časťou (102). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HÖGNER s.r.o.; Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rolc Martin; Jungmannova 1444/38, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí; CZ;
Ducháč Martin; Nerudova 2772, 530 02 Pardubice I, Zelené Předměstí; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.09.2024 
   Maximálna platnosť do  08.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.02.2018 02/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.07.2018 07/2018 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 25.08.2021 16/2021 ND2K
 
PUV 50091-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50091-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.09.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 08.09.2017 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 08.09.2017 Typ Doručené
1c Opis 08.09.2017 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.09.2017 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.10.2017 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 04.12.2017 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 05.12.2017 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 05.12.2017 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 05.12.2017 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 15.05.2018 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.05.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 22.06.2018 Typ Odoslané
11 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 03.08.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 03.08.2021 Typ Doručené
12 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 09.08.2021 Typ Platba
13 predĺženie doby platnosti ÚV 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 50091-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku