Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50091-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7539 
(21)  Číslo prihlášky  50091-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.09.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.03.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.09.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62K 15/00   
(54)  Názov  Skladací kolesový dopravný prostriedok poháňaný odrazom nôh 
(57)  Anotácia  Hlava (3) rámu má v hornej časti prvý čap (4), cez ktorý je sklopne spojená so zadnou stojkou (6). Pod prvým čapom (4) je na hlave (3) rámu umiestnený druhý čap (5), na ktorom je výkyvne uložený priečnik (7), pri konci priečnika (7) je umiestnené sedlo (9). Na priečniku (7) medzi koncom so sedlom (9) a koncom zapojeným v druhom čape (5) je vytvorený doraz (8) zachytávajúci roztváranie zadnej stojky (6). Predné koleso (2) je nesené vidlicou na konci prednej stojky (1), ktorá je rotačne uložená v hlave (3) a je prepojená s riadidlami (11) na ovládanie smeru jazdy. Dopravný prostriedok je poháňaný odrazom nôh, keď jazdiaca osoba sedí v sedle (9) a pritom pohodlne dosiahne na zem. Po odsadnutí sa zaťaženie v ráme uvoľní a jedným pohybom sa ťahadlo (10) môže odpojiť zo záberu s prvým čapom (4). Zadná stojka (6) sa cez prvý čap (4) sklopí k prednej stojke (1), čím sa dosiahne priestorovo úsporná prenosná poloha. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sadilek Ilja, Ing.; Sokolíkova 1, 841 01 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sadilek Ilja, Ing.; Sokolíkova 1, 841 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  16.09.2019 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.09.2019 
   Maximálna platnosť do  16.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.03.2016 03/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.09.2016 09/2016 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.06.2020 06/2020 MK2K
 
PUV 50091-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50091-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.09.2015 Typ Doručené
1a Opis 16.09.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 16.09.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 16.09.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 16.09.2015 Typ Doručené
1e Plná moc 16.09.2015 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.09.2015 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 19.11.2015 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 07.01.2016 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 07.01.2016 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 07.01.2016 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 07.01.2016 Typ Interné listy
8 záznam o ukončení konania o PÚV 16.06.2016 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.06.2016 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 26.08.2016 Typ Odoslané
11 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 16.09.2016 Typ Doručené
12 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 29.09.2016 Typ Odoslané
13 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.10.2016 Typ Platba
14 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 31.10.2016 Typ Odoslané
15 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 16.09.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 16.09.2019 Typ Doručené
16 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 01.10.2019 Typ Odoslané
17 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 08.11.2019 Typ Odoslané
PUV 50091-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku