Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50090-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9160 
(21)  Číslo prihlášky  50090-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37698 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47L 15/00   
(54)  Názov  Umývacie zariadenie nápojového skla 
(57)  Anotácia  Umývacie zariadenie (1) nápojového skla je vybavené prívodom (11) vody, kde k prívodu (11) vody je pripojené dávkovacie zariadenie (2) na zmiešavanie dezinfekčného prostriedku s privádzanou vodou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Habla CZ, s.r.o.; Božkovské náměstí 129/19, 326 00 Plzeň; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Habla Rudolf; Rosenstrasse 5, 955 11 Mistelbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.09.2024 
   Maximálna platnosť do  03.09.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 50090-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50090-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.09.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 03.09.2020 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 03.09.2020 Typ Doručené
1c Opis 03.09.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 04.09.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 04.09.2020 Typ Doručené
3a Identifikátor osoby 04.09.2020 Typ Doručené
3b Sprievodný list 04.09.2020 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 07.09.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 07.09.2020 Typ Doručené
4b Doklad o práve prednosti 07.09.2020 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.09.2020 Typ Odoslané
6 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.09.2020 Typ Platba
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.11.2020 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 04.01.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 04.01.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 05.01.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 05.01.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 29.04.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 21.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50090-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku