Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50090-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9118 
(21)  Číslo prihlášky  50090-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  14.04.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 13/00   
(54)  Názov  Systém riadenia elektrickej rozvodnej siete so spracovaním prebytkového výkonu lokálneho zdroja 
(57)  Anotácia  Systém riadenia elektrickej rozvodnej siete (12) so spracovaním prebytkového výkonu lokálneho zdroja (3) má aspoň jeden zdroj elektrickej energie a viacero odberných miest koncových odberateľov, kde sú odberné miesta vybavené meradlom spotreby elektrickej energie. Meradlá sú prepojené s koncentrátorom (1) riadiaceho systému. Koncentrátor (1) je prepojený s centrálou (2) riadiaceho systému, pričom obsahuje blok (10) riadenia. Ovládací prvok (6) lokálneho zdroja (3) je prepojený s centrálou (2) riadiaceho systému u dodávateľa elektrickej energie a aspoň časť odberných miest je vybavená lokálnym akumulačným prvkom (7), pričom riadenie lokálneho akumulačného prvku (7) je prepojené s centrálou (2) riadiaceho systému. Dátové prepojenie koncentrátora (1) riadiaceho systému s centrálou (2) riadiaceho systému je obojsmerné, čím sa dosiahne fúzia riadiaceho a ovládacieho systému v jednom hardvérovom zoskupení. Blok (10) riadenia má teleriadiace jadro OpenDAF, ktoré zahŕňa algoritmy spracovania meraní, príkazov a setpointov, vrstvenú implementáciu protokolov IEC-61850, Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC-60870-5-101, IEC-60870-5-104 a vrstvený veľkokapacitný archivačný systém. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky; Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1; SK;
T - Industry, s. r. o.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Janíček František, prof. Ing., PhD.; Novomestská 43/41, 926 01 Sereď 1; SK;
Perný Milan, Ing., PhD.; Hurbanova 11, 941 06 Komjatice; SK;
Tomlain Juraj Ml., Ing.; Hoštáky 910/49, 907 01 Myjava; SK;
Ravas Stanislav, Ing.; L.Novomeského 1350/114, 905 01 Senica 1; SK;
Tereň Ondrej, Ing.; Partizánska 215/20, 962 02 Vígľaš; SK;
Tomlain Ján, Ing.; Hviezdoslavova 471/40, 905 01 Senica 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  31.10.2023 
   Maximálna platnosť do  31.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 14.04.2021 7/2021 FG2K
 
PUV 50090-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50090-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 31.10.2019 Typ Doručené
1b Výkresy 31.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 31.10.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 31.10.2019 Typ Doručené
1e Identifikátor osoby 31.10.2019 Typ Doručené
1f Príloha inde neuvedená 31.10.2019 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.11.2019 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.11.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.12.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.04.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.06.2020 Typ Doručené
6a Opis 30.06.2020 Typ Doručené
6b Sprievodný list 30.06.2020 Typ Doručené
7 rešeršná správa 09.10.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 09.10.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.10.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 09.10.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.03.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.04.2021 Typ Odoslané
PUV 50090-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku