Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50089-2020
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50089-2020 
(22)  Application Date  02.09.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.12.2020 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  E02D 29/02  E02D 29/00  E02D 17/20  E04B 1/00   
(54)  Title  Vegetačný oporný múr  
(57)  Abstract  Vegetačný oporný múr má vertikálne susediace stenové stavebné jednotky (1) vzájomne prepojené aspoň jedným prepojovacím prvkom (2) klincového tvaru. Dĺžka prepojovacieho prvku (2) je väčšia, ako je hrúbka stenovej stavebnej jednotky (1). Aspoň medzi každou druhou vrstvou stenových stavebných jednotiek (1) je umiestnená sieťovina (3) ukotvená v zhutnenom zásype (4). Konce horizontálne susediacich stenových stavebných jednotiek (1) sú vzájomne prepojené aspoň jednou spojovacou platničkou (6), cez ktorej konce prechádzajú prepojovacie prvky (2). Na koncoch spojovacej platničky (6) je vytvorený aspoň jeden otvor (61), cez ktorý prechádza prepojovací prvok (2). Vak stenovej stavebnej jednotky (1) je vyrobený z materiálu na báze polyesteru. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mostax s.r.o.; Dvory 1938, 020 01 Púchov; SK 
(72)  Inventor(s)  Bartuš Miroslav; Dvory 1938/14A, 020 01 Púchov 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Ďurica Ján, Ing.; Zakvášov 1519/54-10, 017 07 Považská Bystrica 7; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zastavené konania o prihláškach úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 FB2K
 
PUV 50089-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50089-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2020 Type Delivered
1a Identifikátor osoby 02.09.2020 Type Delivered
1b Plná moc 02.09.2020 Type Delivered
1c Opis 02.09.2020 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.09.2020 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.09.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.09.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 26.10.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 26.10.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 26.10.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 26.10.2020 Type Internal Letter
9 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 01.03.2021 Type Delivered
9a Sprievodný list 01.03.2021 Type Delivered
9b Osvedčovacia doložka 01.03.2021 Type Delivered
9c Plná moc 01.03.2021 Type Delivered
9d Výpis z obchodného registra 01.03.2021 Type Delivered
9e Príloha inde neuvedená 01.03.2021 Type Delivered
10 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 02.03.2021 Type Delivered
10a Sprievodný list 02.03.2021 Type Delivered
10b Plná moc 02.03.2021 Type Delivered
10c Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Type Delivered
10d Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Type Delivered
10e Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Type Delivered
10f Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Type Delivered
10g Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Type Delivered
10h Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Type Delivered
10i Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Type Delivered
10j Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Type Delivered
10k Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Type Delivered
11 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 08.03.2021 Type Payment
12 výzva na zaplatenie poplatku / doplatku za podanie námietok 08.03.2021 Type Sent document
13 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 11.03.2021 Type Payment
14 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 01.04.2021 Type Sent document
15 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 31.03.2021 Type Sent document
16 všeobecný referátnik 01.04.2021 Type Sent document
17 všeobecný referátnik 06.04.2021 Type Sent document
18 rozhodnutie o zastavení konania o prihláške (§ 41) 15.06.2021 Type Sent document
PUV 50089-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku