Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50089-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50089-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 29/02  E02D 29/00  E02D 17/20  E04B 1/00   
(54)  Názov  Vegetačný oporný múr  
(57)  Anotácia  Vegetačný oporný múr má vertikálne susediace stenové stavebné jednotky (1) vzájomne prepojené aspoň jedným prepojovacím prvkom (2) klincového tvaru. Dĺžka prepojovacieho prvku (2) je väčšia, ako je hrúbka stenovej stavebnej jednotky (1). Aspoň medzi každou druhou vrstvou stenových stavebných jednotiek (1) je umiestnená sieťovina (3) ukotvená v zhutnenom zásype (4). Konce horizontálne susediacich stenových stavebných jednotiek (1) sú vzájomne prepojené aspoň jednou spojovacou platničkou (6), cez ktorej konce prechádzajú prepojovacie prvky (2). Na koncoch spojovacej platničky (6) je vytvorený aspoň jeden otvor (61), cez ktorý prechádza prepojovací prvok (2). Vak stenovej stavebnej jednotky (1) je vyrobený z materiálu na báze polyesteru. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mostax s.r.o.; Dvory 1938, 020 01 Púchov; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bartuš Miroslav; Dvory 1938/14A, 020 01 Púchov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ďurica Ján, Ing.; Zakvášov 1519/54-10, 017 07 Považská Bystrica 7; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zastavené konania o prihláškach úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 FB2K
 
PUV 50089-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50089-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2020 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 02.09.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 02.09.2020 Typ Doručené
1c Opis 02.09.2020 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 11.09.2020 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.09.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.09.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 26.10.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 26.10.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 26.10.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 26.10.2020 Typ Interné listy
9 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 01.03.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 01.03.2021 Typ Doručené
9b Osvedčovacia doložka 01.03.2021 Typ Doručené
9c Plná moc 01.03.2021 Typ Doručené
9d Výpis z obchodného registra 01.03.2021 Typ Doručené
9e Príloha inde neuvedená 01.03.2021 Typ Doručené
10 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 02.03.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 02.03.2021 Typ Doručené
10b Plná moc 02.03.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
10f Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
10g Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
10h Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
10i Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
10j Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
10k Príloha inde neuvedená 02.03.2021 Typ Doručené
11 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 08.03.2021 Typ Platba
12 výzva na zaplatenie poplatku / doplatku za podanie námietok 08.03.2021 Typ Odoslané
13 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 11.03.2021 Typ Platba
14 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 01.04.2021 Typ Odoslané
15 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 31.03.2021 Typ Odoslané
16 všeobecný referátnik 01.04.2021 Typ Odoslané
17 všeobecný referátnik 06.04.2021 Typ Odoslané
18 rozhodnutie o zastavení konania o prihláške (§ 41) 15.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50089-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku