Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50089-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9199 
(21)  Číslo prihlášky  50089-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2019-36629 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.09.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/76  E04B 1/48   
(54)  Názov  Súprava komponentov na montáž nosnej konzoly v súvrství tepelnoizolačného kompozitného systému 
(57)  Anotácia  Technické riešenie sa týka súpravy komponentov na montáž nosnej konzoly na záchyt zvislo pôsobiacich síl od vlastnej tiaže súvrstvia tepelnoizolačného kompozitného systému (ETICS) vo fáze montáže a na záchyt zvislo pôsobiacich síl od vlastnej tiaže a síl od tepelne objemových zmien súvrstvia ETICS počas jeho plánovanej životnosti. Súprava na montáž nosnej konzoly v štandardnej zostave obsahuje komponenty na vytvorenie malej nosnej konzoly s vyložením do 360 mm, ktorá je umiestnená v ploche zateplenia ako horizontálnej línie v pravidelných výškových intervaloch v úrovni blízkej stropom budovy. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  fischer SK s.r.o.; Nová Rožňavská 134 A, 831 04 Bratislava 3; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kyncl Jiří, Ing.; Za Koncem 1208/11, 289 22 Lysá nad Labem; CZ;
Serdahely Dušan, Ing.; 428 Unín, 908 46 Unín; SK;
Valeš Ladislav, Ing.; Rozstání 144, 463 43 Světlá pod Ještědem; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.10.2023 
   Maximálna platnosť do  25.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 50089-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50089-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 25.10.2019 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 28.10.2019 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 30.10.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 30.10.2019 Typ Doručené
3b Doklad preukazujúci právo na riešenie 30.10.2019 Typ Doručené
3c Doklad o práve prednosti 30.10.2019 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.11.2019 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 05.11.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 15.06.2020 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 15.06.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 15.06.2020 Typ Doručené
7c Nároky na ochranu 15.06.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.07.2020 Typ Interné listy
9 Doplnenie materiálov 24.09.2020 Typ Doručené
9a Nároky na ochranu 24.09.2020 Typ Doručené
9b Sprievodný list 24.09.2020 Typ Doručené
10 rešeršná správa 24.11.2020 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 24.11.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 13.01.2021 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 13.01.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.05.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50089-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku