Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50089-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50089-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.10.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2019-36629 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.09.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 5/00   
(54)  Názov  Sada komponentov na montáž nosnej konzoly v súvrství tepelnoizolačného kompozitného systému 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  fischer SK s.r.o.; Nová Rožňavská 134 A, 831 04 Bratislava 3; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kyncl Jiří, Ing.; Za Koncem 1208/11, 289 22 Lysá nad Labem; CZ;
Serdahely Dušan, Ing.; 428 Unín, 908 46 Unín; SK;
Valeš Ladislav, Ing.; Rozstání 144, 463 43 Světlá pod Ještědem; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50089-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50089-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.10.2019 Typ Doručené
1a Opis 25.10.2019 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 28.10.2019 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 30.10.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 30.10.2019 Typ Doručené
3b Doklad preukazujúci právo na riešenie 30.10.2019 Typ Doručené
3c Doklad o práve prednosti 30.10.2019 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.11.2019 Typ Platba
5 Odpoveď na správu úradu 05.11.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 05.11.2019 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.04.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 15.06.2020 Typ Doručené
7a Nároky na ochranu 15.06.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 15.06.2020 Typ Doručené
7c Nároky na ochranu 15.06.2020 Typ Doručené
PUV 50089-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku