Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50088-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50088-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.11.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.03.2023 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B08B 9/02  B08B 9/027  B08B 3/04  C11D 3/18  C11D 3/20   
(54)  Názov  Prostriedok na uvoľňovanie upchatých potrubí 
(57)  Anotácia  Prostriedok na uvoľňovanie upchatých potrubí predovšetkým odpadových potrubí z toaliet a sanity, ako aj uvoľňovanie upchatých dažďových zvodov možno zaradiť do oblasti potrubných systémov a systémov odvádzania vody. Pozostáva z tekutého parafínu (CnH2n+2, C9-11) dispergovaného vo vode, obsah ktorého predstavuje 64 g v 1 000 g emulzie, stabilizovanej emulgátorom, ktorým môže byť acetylovaný lanolínový alkohol, obsah ktorého je 40 g v 1 000 g emulzie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rybár Radim, prof. Ing., PhD.; Čingovská 9, 040 12 Košice 12; SK;
Beer Martin, doc. Ing., PhD.; Žižkova 29, 040 01 Košice 1; SK;
Rybárová Jana, Ing., PhD.; Tomášikova 2, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.03.2023 5/2023 BA2K
 
PUV 50088-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 16.11.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50088-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 09.11.2022 Typ Doručené
Opis 09.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 10.11.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.11.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 09.02.2023 Typ Odoslané
PUV 50088-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku