Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50088-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9144 
(21)  Číslo prihlášky  50088-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.09.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  UA 2018 00916U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  UA 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47L 1/15  A47L 17/08  B65D 23/06  B65D 1/02   
(54)  Názov  Nádoba na chemikálie pre domácnosť 
(57)  Anotácia  Opisuje sa nádoba na skladovanie a používanie chemikálií pre domácnosť, ako sú prostriedky na umývanie riadu, kvapaliny na čistenie okien, podláh, tekuté mydlá a iné produkty, ktoré možno použiť v stravovacích zariadeniach, doma a podobne. Nádoba na chemikálie pre domácnosť obsahujúca telo (1) s dnom (2), ramená (3) spojené s valcovitým hrdlom (4) a uzáver (5) so zariadením (6) na dávkovanie produktu umiesteného v nádobe je navyše vybavená špongiou (7), ktorá je vyrobená s otvorom (8) v strede, ktorý je určený na umiestnenie okolo vonkajšieho povrchu hrdla (4), pričom špongia (7) a telo (1) nádoby sú vyrobené vo forme valcov a priemer špongie (7) je rovnaký alebo menší ako priemer nádoby. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "BERKANA 7"; vul. Akademika Yanhelia, bud. 4, 210 07 Vinnytsia; UA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bilonozhko Andrii Oleksandrovych; vul. Skhidna, bud. 123a, Vinnytskyi raion, Vinnytska oblast, 232 34 Luka-Meleshkivska; UA 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/UA2018/000104 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019/151968 
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.09.2022 
   Maximálna platnosť do  20.09.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50088-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50088-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.09.2020 Typ Doručené
1a Opis 01.09.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 03.09.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 30.09.2020 Typ Doručené
3a Sprievodný list 30.09.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.10.2020 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.10.2020 Typ Platba
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.10.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 05.11.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 05.11.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.11.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 06.11.2020 Typ Interné listy
11 Doplnenie materiálov 13.11.2020 Typ Doručené
11a Sprievodný list 13.11.2020 Typ Doručené
11b Plná moc 13.11.2020 Typ Doručené
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.04.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50088-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku