Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50087-2020
(11)  Utility Model Number  9204 
(21)  Application Number  50087-2020 
(22)  Application Date  30.08.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  23.06.2021 
(31)  Priority Number  CZ2020-37457 U 
(32)  Priority Date  21.04.2020 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  24.02.2021 
(45)  Publication of Registration Date  23.06.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  31.05.2021 
(51)  International Patent Classification  E04H 1/12   
(54)  Title  Čakáreň pre autobusové a vlakové nástupištia 
(57)  Abstract  Čakáreň pre autobusové a vlakové nástupištia je vytvorená konštrukciou, obsahujúcou zvislé nosníky (1), vybavené kotviacimi pätkami (2) a spojené vodorovnými spojnicami (3). Vo vrchnej časti sú zvislé nosníky (1) prepojené priečnymi nosníkmi (6) na umiestnenie strechy. Do priestoru medzi zvislé nosníky (1) je vložená sklená výplň (7), vytvárajúca steny. Vo vrchnej časti majú zvislé nosníky (1) držiaky (4) na prichytenie atiky. Steny sú vybavené automatickými vstupnými dverami (8). Vnútorný priestor čakárne je vybavený osvetlením, miestami na sedenie, klimatizáciou, ozvučením, informačným systémom, dobíjacím miestom na elektroniku, vstavanou telekomunikačnou technikou a bezpečnostnými kamerami. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ulrych Ivo, Ing.; Střední 1722, 500 08 Hradec Králové; CZ 
(72)  Inventor(s)  Ulrych Ivo, Ing.; Střední 1722, 500 08 Hradec Králové; CZ 
(74)  Attorney(s)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  30.08.2024 
   Utility Model Validity maximum until  30.08.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 50087-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50087-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.08.2020 Type Delivered
1a Plná moc 30.08.2020 Type Delivered
1b Opis 30.08.2020 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 30.08.2020 Type Delivered
1d Anotácia 30.08.2020 Type Delivered
1e Výkresy 30.08.2020 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.09.2020 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2020 Type Sent document
4 Doplnenie materiálov 21.09.2020 Type Delivered
4a Doklad o práve prednosti 21.09.2020 Type Delivered
5 Odpoveď na správu úradu 09.10.2020 Type Delivered
5a Výkresy 09.10.2020 Type Delivered
5b Sprievodný list 09.10.2020 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2021 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 29.01.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 29.01.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 29.01.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 29.01.2021 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.05.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Type Sent document
PUV 50087-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku