Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50087-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9204 
(21)  Číslo prihlášky  50087-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.08.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  CZ2020-37457 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.04.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  23.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  31.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 1/12   
(54)  Názov  Čakáreň pre autobusové a vlakové nástupištia 
(57)  Anotácia  Čakáreň pre autobusové a vlakové nástupištia je vytvorená konštrukciou, obsahujúcou zvislé nosníky (1), vybavené kotviacimi pätkami (2) a spojené vodorovnými spojnicami (3). Vo vrchnej časti sú zvislé nosníky (1) prepojené priečnymi nosníkmi (6) na umiestnenie strechy. Do priestoru medzi zvislé nosníky (1) je vložená sklená výplň (7), vytvárajúca steny. Vo vrchnej časti majú zvislé nosníky (1) držiaky (4) na prichytenie atiky. Steny sú vybavené automatickými vstupnými dverami (8). Vnútorný priestor čakárne je vybavený osvetlením, miestami na sedenie, klimatizáciou, ozvučením, informačným systémom, dobíjacím miestom na elektroniku, vstavanou telekomunikačnou technikou a bezpečnostnými kamerami. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ulrych Ivo, Ing.; Střední 1722, 500 08 Hradec Králové; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ulrych Ivo, Ing.; Střední 1722, 500 08 Hradec Králové; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s.r.o.; Slovenského národného povst 365/76, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.08.2024 
   Maximálna platnosť do  30.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.06.2021 12/2021 FG2K
 
PUV 50087-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50087-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.08.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 30.08.2020 Typ Doručené
1b Opis 30.08.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 30.08.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 30.08.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 30.08.2020 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.09.2020 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2020 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 21.09.2020 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 21.09.2020 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 09.10.2020 Typ Doručené
5a Výkresy 09.10.2020 Typ Doručené
5b Sprievodný list 09.10.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.01.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 29.01.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 29.01.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 29.01.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 29.01.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.05.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50087-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku