Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50087-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7679 
(21)  Číslo prihlášky  50087-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  16.09.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2015-31299 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.07.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.02.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 19/08   
(54)  Názov  Kryt revízneho otvoru 
(57)  Anotácia  Kryt revízneho otvoru (1) je tvorený plochými dvierkami (2) vyrobenými z magneticky vodivého materiálu a sústavou minimálne dvoch tvarovaných príchytiek (3) vytvorených z pásoviny a vytvarovaných do tvaru písmena L alebo do tvaru písmena U. Príchytky (3) sú vybavené na lícovej ploche predného ramena (31) plochými magnetmi (4), pričom dvierka (2) sú vybavené lemom (21), ktorý je vytvorený tak, že vzdialenosť zadnej steny (23) dvierok (2) od ich obvodovej hrany (24) sa rovná súčtu výšok predného ramena (31) príchytky (3) a plochého magnetu (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROMBA DRYWALL CZ s.r.o.; Haňovice čp. 69, 783 21 Chudobín; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lahulek Roman; Hradečná 50, 783 24 Bílá Lhota; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  16.09.2022 
   Maximálna platnosť do  16.09.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2016 07/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.02.2017 02/2017 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 05.08.2019 08/2019 ND2K
 
PUV 50087-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50087-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.09.2015 Typ Doručené
1a Opis 16.09.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 16.09.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 16.09.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 16.09.2015 Typ Doručené
1e Plná moc 16.09.2015 Typ Doručené
1f Doklad o práve prednosti 16.09.2015 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.09.2015 Typ Platba
3 Oznámenie k poplatkom 16.09.2015 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 18.09.2015 Typ Doručené
4a Plná moc 18.09.2015 Typ Doručené
4b Výkresy 18.09.2015 Typ Doručené
4c Doklad o práve prednosti 18.09.2015 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.04.2016 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 18.04.2016 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 20.04.2016 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 20.04.2016 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 18.04.2016 Typ Interné listy
10 záznam o ukončení konania o PÚV 21.11.2016 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 21.11.2016 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.02.2017 Typ Odoslané
13 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.07.2019 Typ Doručené
13a Sprievodný list 02.07.2019 Typ Doručené
14 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 04.07.2019 Typ Platba
15 predĺženie doby platnosti ÚV 11.07.2019 Typ Odoslané
PUV 50087-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku