Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50087-2010
(11)  Utility Model Number  6557 
(21)  Application Number  50087-2010 
(22)  Application Date  10.11.2010 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.10.2013 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  05.04.2011 
(45)  Publication of Registration Date  02.10.2013 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.08.2013 
(51)  International Patent Classification  H01R 9/24  G01R 11/04   
(54)  Title  Skúšobná svorkovnica 
(57)  Abstract  Svorkovnica pozostáva z telesa (1) z elektricky nevodivého materiálu, v ktorom sú vytvorené vyhĺbenia (5, 5') s otvormi (2, 2'), v ktorých sú uložené upevňovacie prvky z elektricky vodivého materiálu na upevnenie elektrických vodičov (l1, l2, l3). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ZPA Smart Energy a.s.; Komenského 821, 541 01 Trutnov; CZ 
(72)  Inventor(s)  Bezdíček Petr; Lipová 53, 541 01 Trutnov; CZ 
(74)  Attorney(s)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  vymazaný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model  12.10.2020 
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.04.2011 04/2011 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2013 10/2013 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.11.2014 11/2014 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.12.2017 12/2017 ND2K
5 Vymazané úžitkové vzory 02.12.2020 12/2020 MC2K
 
PUV 50087-2010
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50087-2010
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 10.11.2010 Type Delivered
1a Opis 10.11.2010 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 10.11.2010 Type Delivered
1c Anotácia 10.11.2010 Type Delivered
1d Výkresy 10.11.2010 Type Delivered
1e Plná moc 10.11.2010 Type Delivered
1f Obrázok k anotácii 10.11.2010 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.12.2010 Type Payment
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.01.2011 Type Internal Letter
4 rešeršná správa 15.02.2011 Type Internal Letter
5 výsledok rešerše 17.02.2011 Type Internal Letter
6 oznámenie o výsledku rešerše 17.02.2011 Type Sent document
7 pokyn na zverejnenie PÚV 16.02.2011 Type Internal Letter
8 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 23.05.2011 Type Delivered
9 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 26.05.2011 Type Payment
10 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 30.05.2011 Type Sent document
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.08.2011 Type Delivered
12 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 19.09.2011 Type Delivered
13 záznam z nahliadnutia do spisu po zverejnení 20.09.2011 Type Internal Letter
14 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 20.09.2011 Type Delivered
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.10.2011 Type Payment
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.09.2011 Type Delivered
17 Vyjadrenie 22.11.2011 Type Delivered
18 Vyjadrenie 29.11.2011 Type Delivered
18a Doplnenie materiálov 29.11.2011 Type Delivered
19 rozhodnutie o zamietnutí námietok (§ 42 ods. 2 písm. b) 15.03.2012 Type Sent document
20 Podanie rozkladu 16.04.2012 Type Delivered
21 Doplnenie materiálov 20.04.2012 Type Delivered
22 predkladacia správa k rozkladu 27.04.2012 Type Internal Letter
23 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 11.05.2012 Type Sent document
24 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 11.05.2012 Type Sent document
25 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 23.05.2012 Type Sent document
26 Vyjadrenie k rozkladu 24.07.2012 Type Delivered
27 Vyjadrenie k rozkladu 26.07.2012 Type Delivered
28 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 21.06.2013 Type Internal Letter
29 protokol o rokovaní komisie 21.06.2013 Type Internal Letter
30 protokol o hlasovaní komisie 21.06.2013 Type Internal Letter
31 rozhodnutie o rozklade 03.07.2013 Type Sent document
32 záznam o ukončení konania o PÚV 01.08.2013 Type Internal Letter
33 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.08.2013 Type Internal Letter
34 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.10.2013 Type Sent document
35 Žiadosť o určenie 25.09.2014 Type Delivered
36 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 25.09.2014 Type Delivered
37 19 Poplatok za žiadosť o určenie 29.09.2014 Type Payment
38 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 29.09.2014 Type Payment
39 32 Poplatok - kaucia 29.09.2014 Type Payment
40 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.09.2014 Type Delivered
41 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.10.2014 Type Payment
42 oznámenie o pozastavení určovacieho konania 15.10.2014 Type Sent document
43 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 15.10.2014 Type Sent document
44 predĺženie doby platnosti ÚV 16.10.2014 Type Sent document
45 Odpoveď na správu úradu 04.11.2014 Type Delivered
46 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 19.11.2014 Type Sent document
47 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.01.2015 Type Delivered
48 prvé predĺženie lehoty 09.02.2015 Type Sent document
49 všeobecný referátnik Type Sent document
50 Žiadosť inde neuvedená 10.02.2015 Type Delivered
51 Žiadosť inde neuvedená 20.02.2015 Type Delivered
52 konečná lehota 02.03.2015 Type Sent document
53 Výpoveď plnej moci 02.03.2015 Type Delivered
54 oznámenie o zápise zmeny 05.03.2015 Type Sent document
55 všeobecný referátnik 11.03.2015 Type Sent document
56 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 25.03.2015 Type Delivered
56a Plná moc 25.03.2015 Type Delivered
57 oznámenie o zápise zmeny 22.04.2015 Type Sent document
58 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 20.04.2015 Type Delivered
59 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 19.05.2015 Type Sent document
60 záznam z nahliadnutia do spisu 04.06.2015 Type Internal Letter
61 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 04.06.2015 Type Delivered
62 Plná moc 04.06.2015 Type Delivered
63 Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 29.06.2015 Type Delivered
64 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 08.07.2015 Type Sent document
65 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 14.09.2015 Type Delivered
66 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 14.09.2015 Type Delivered
67 Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 16.09.2015 Type Delivered
68 Žiadosť inde neuvedená 22.09.2015 Type Delivered
69 všeobecný referátnik 01.10.2015 Type Sent document
70 menovanie, zvolanie komisie 30.09.2015 Type Internal Letter
71 referát pre odbonú komisiu 09.02.2016 Type Internal Letter
72 protokol o rokovaní komisie 09.02.2016 Type Internal Letter
73 protokol o hlasovaní komisie 09.02.2016 Type Internal Letter
74 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na výmaz 15.02.2016 Type Sent document
75 Podanie rozkladu 16.03.2016 Type Delivered
76 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.04.2016 Type Sent document
77 predkladacia správa k rozkladu 01.04.2016 Type Internal Letter
78 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 08.04.2016 Type Sent document
79 Vyjadrenie k rozkladu 15.06.2016 Type Delivered
80 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.03.2017 Type Delivered
81 záznam z nahliadnutia do spisu 22.03.2017 Type Internal Letter
82 Doplnenie materiálov 23.03.2017 Type Delivered
82a Príloha inde neuvedená 23.03.2017 Type Delivered
83 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 10.11.2017 Type Delivered
84 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 20.11.2017 Type Sent document
85 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 24.11.2017 Type Payment
86 predĺženie doby platnosti ÚV 27.11.2017 Type Sent document
87 Žiadosť inde neuvedená 21.02.2018 Type Delivered
87a Sprievodný list 21.02.2018 Type Delivered
88 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 23.02.2018 Type Internal Letter
89 vnútrospisový list 01.03.2018 Type Internal Letter
90 všeobecný referátik 02.03.2018 Type Sent document
91 protokol o rokovaní komisie 08.03.2018 Type Internal Letter
92 protokol o hlasovaní komisie 08.03.2018 Type Internal Letter
93 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 09.03.2018 Type Sent document
94 všeobecný referátik 13.03.2018 Type Sent document
95 výzva na vyjadrenie k žiadosti o určenie 10.04.2018 Type Sent document
96 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 23.04.2018 Type Delivered
96a Plná moc 23.04.2018 Type Delivered
96b Príloha inde neuvedená 23.04.2018 Type Delivered
97 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 25.04.2018 Type Payment
98 32 Poplatok - kaucia 25.04.2018 Type Payment
99 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 26.04.2018 Type Sent document
100 Vyjadrenie k žiadosti o určenie 18.06.2018 Type Delivered
100a Sprievodný list 18.06.2018 Type Delivered
101 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 16.07.2018 Type Delivered
101a Sprievodný list 16.07.2018 Type Delivered
102 Žiadosť inde neuvedená 17.07.2018 Type Delivered
102a Sprievodný list 17.07.2018 Type Delivered
103 všeobecný referátnik 14.09.2018 Type Sent document
104 Odpoveď na správu úradu 12.10.2018 Type Delivered
104a Sprievodný list 12.10.2018 Type Delivered
104b Príloha inde neuvedená 12.10.2018 Type Delivered
105 všeobecný referátnik 25.10.2018 Type Sent document
106 rozhodnutie o pokračovaní konania - nevyhovenie 25.10.2018 Type Sent document
107 Podanie rozkladu 22.11.2018 Type Delivered
107a Sprievodný list 22.11.2018 Type Delivered
108 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.11.2018 Type Delivered
108a Sprievodný list 23.11.2018 Type Delivered
108b Príloha inde neuvedená 23.11.2018 Type Delivered
109 Odôvodnenie rozkladu 18.01.2019 Type Delivered
109a Sprievodný list 18.01.2019 Type Delivered
109b Príloha inde neuvedená 18.01.2019 Type Delivered
110 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 22.01.2019 Type Sent document
111 predkladacia správa k rozkladu 22.01.2019 Type Internal Letter
112 Žiadosť inde neuvedená 25.01.2019 Type Delivered
112a Sprievodný list 25.01.2019 Type Delivered
112b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Type Delivered
113 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 20.06.2019 Type Internal Letter
114 protokol o rokovaní komisie 20.06.2019 Type Internal Letter
115 protokol o hlasovaní komisie 20.06.2019 Type Internal Letter
116 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 21.06.2019 Type Sent document
117 rozhodnutie o výmaze ÚV (skrátené konanie) 17.07.2019 Type Sent document
118 Podanie rozkladu 21.08.2019 Type Delivered
118a Sprievodný list 21.08.2019 Type Delivered
119 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.09.2019 Type Sent document
120 predkladacia správa k rozkladu 04.09.2019 Type Internal Letter
121 Odôvodnenie rozkladu 18.10.2019 Type Delivered
121a Sprievodný list 18.10.2019 Type Delivered
121b Príloha inde neuvedená 18.10.2019 Type Delivered
122 predkladacia správa k rozkladu 25.10.2019 Type Internal Letter
123 Žaloba 30.10.2019 Type Delivered
123a Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Type Delivered
123b Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Type Delivered
123c Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Type Delivered
123d Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Type Delivered
123e Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Type Delivered
123f Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Type Delivered
123g Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Type Delivered
123h Sprievodný list 30.10.2019 Type Delivered
124 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 04.11.2019 Type Sent document
125 všeobecný referátik 14.11.2019 Type Sent document
126 všeobecný referátik 14.11.2019 Type Sent document
127 Vyjadrenie k rozkladu 21.11.2019 Type Delivered
128 Oznámenie inde neuvedené 15.05.2020 Type Delivered
128a Sprievodný list 15.05.2020 Type Delivered
128b Sprievodný list 15.05.2020 Type Delivered
128c Príloha inde neuvedená 15.05.2020 Type Delivered
129 Podanie inde neuvedené 16.09.2020 Type Delivered
129a Sprievodný list 16.09.2020 Type Delivered
129b Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
129c Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
129d Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Type Delivered
130 vnútrospisový list 22.09.2020 Type Internal Letter
131 všeobecný referátik 01.10.2020 Type Sent document
132 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 05.10.2020 Type Internal Letter
133 protokol o rokovaní komisie 05.10.2020 Type Internal Letter
134 protokol o hlasovaní komisie 05.10.2020 Type Internal Letter
135 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 06.10.2020 Type Sent document
136 vyhláška pre vestník - výmaz 26.10.2020 Type Internal Letter
137 Rozhodnutie o zastavení výmazového / určovacieho konania (odpadol dôvod) 02.11.2020 Type Sent document
138 Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 11.11.2020 Type Delivered
138a Sprievodný list 11.11.2020 Type Delivered
139 vnútrospisový list 20.11.2020 Type Internal Letter
140 Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 25.02.2021 Type Delivered
140a Sprievodný list 25.02.2021 Type Delivered
141 Doplnenie materiálov 25.05.2021 Type Delivered
141a Príloha inde neuvedená 25.05.2021 Type Delivered
142 Oznámenie 11.10.2021 Type Delivered
142a Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Type Delivered
142b Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Type Delivered
142c Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Type Delivered
142d Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Type Delivered
PUV 50087-2010
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2015 Beleščák Ladislav, Ing., BELEŠČÁK & PARTNERI, Patentová a známková kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2015 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku