Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50087-2010
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6557 
(21)  Číslo prihlášky  50087-2010 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.11.2010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.10.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.04.2011 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.10.2013 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.08.2013 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01R 9/24  G01R 11/04   
(54)  Názov  Skúšobná svorkovnica 
(57)  Anotácia  Svorkovnica pozostáva z telesa (1) z elektricky nevodivého materiálu, v ktorom sú vytvorené vyhĺbenia (5, 5') s otvormi (2, 2'), v ktorých sú uložené upevňovacie prvky z elektricky vodivého materiálu na upevnenie elektrických vodičov (l1, l2, l3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ZPA Smart Energy a.s.; Komenského 821, 541 01 Trutnov; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bezdíček Petr; Lipová 53, 541 01 Trutnov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  vymazaný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV  12.10.2020 
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.04.2011 04/2011 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.10.2013 10/2013 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.11.2014 11/2014 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.12.2017 12/2017 ND2K
5 Vymazané úžitkové vzory 02.12.2020 12/2020 MC2K
 
PUV 50087-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50087-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 10.11.2010 Typ Doručené
1a Opis 10.11.2010 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 10.11.2010 Typ Doručené
1c Anotácia 10.11.2010 Typ Doručené
1d Výkresy 10.11.2010 Typ Doručené
1e Plná moc 10.11.2010 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 10.11.2010 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.12.2010 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.01.2011 Typ Interné listy
4 rešeršná správa 15.02.2011 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 17.02.2011 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 17.02.2011 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 16.02.2011 Typ Interné listy
8 Námietky proti zápisu úžitkového vzoru do registra 23.05.2011 Typ Doručené
9 34 Poplatok za podanie námietok proti zápisu ÚV do registra 26.05.2011 Typ Platba
10 výzva na vyjadrenie sa k podaným námietkam 30.05.2011 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 01.08.2011 Typ Doručené
12 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 19.09.2011 Typ Doručené
13 záznam z nahliadnutia do spisu po zverejnení 20.09.2011 Typ Interné listy
14 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 20.09.2011 Typ Doručené
15 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.10.2011 Typ Platba
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 30.09.2011 Typ Doručené
17 Vyjadrenie 22.11.2011 Typ Doručené
18 Vyjadrenie 29.11.2011 Typ Doručené
18a Doplnenie materiálov 29.11.2011 Typ Doručené
19 rozhodnutie o zamietnutí námietok (§ 42 ods. 2 písm. b) 15.03.2012 Typ Odoslané
20 Podanie rozkladu 16.04.2012 Typ Doručené
21 Doplnenie materiálov 20.04.2012 Typ Doručené
22 predkladacia správa k rozkladu 27.04.2012 Typ Interné listy
23 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 11.05.2012 Typ Odoslané
24 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 11.05.2012 Typ Odoslané
25 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 23.05.2012 Typ Odoslané
26 Vyjadrenie k rozkladu 24.07.2012 Typ Doručené
27 Vyjadrenie k rozkladu 26.07.2012 Typ Doručené
28 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 21.06.2013 Typ Interné listy
29 protokol o rokovaní komisie 21.06.2013 Typ Interné listy
30 protokol o hlasovaní komisie 21.06.2013 Typ Interné listy
31 rozhodnutie o rozklade 03.07.2013 Typ Odoslané
32 záznam o ukončení konania o PÚV 01.08.2013 Typ Interné listy
33 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 01.08.2013 Typ Interné listy
34 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.10.2013 Typ Odoslané
35 Žiadosť o určenie 25.09.2014 Typ Doručené
36 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 25.09.2014 Typ Doručené
37 19 Poplatok za žiadosť o určenie 29.09.2014 Typ Platba
38 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 29.09.2014 Typ Platba
39 32 Poplatok - kaucia 29.09.2014 Typ Platba
40 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 30.09.2014 Typ Doručené
41 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.10.2014 Typ Platba
42 oznámenie o pozastavení určovacieho konania 15.10.2014 Typ Odoslané
43 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 15.10.2014 Typ Odoslané
44 predĺženie doby platnosti ÚV 16.10.2014 Typ Odoslané
45 Odpoveď na správu úradu 04.11.2014 Typ Doručené
46 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 19.11.2014 Typ Odoslané
47 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.01.2015 Typ Doručené
48 prvé predĺženie lehoty 09.02.2015 Typ Odoslané
49 všeobecný referátnik Typ Odoslané
50 Žiadosť inde neuvedená 10.02.2015 Typ Doručené
51 Žiadosť inde neuvedená 20.02.2015 Typ Doručené
52 konečná lehota 02.03.2015 Typ Odoslané
53 Výpoveď plnej moci 02.03.2015 Typ Doručené
54 oznámenie o zápise zmeny 05.03.2015 Typ Odoslané
55 všeobecný referátnik 11.03.2015 Typ Odoslané
56 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 25.03.2015 Typ Doručené
56a Plná moc 25.03.2015 Typ Doručené
57 oznámenie o zápise zmeny 22.04.2015 Typ Odoslané
58 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 20.04.2015 Typ Doručené
59 výzva na doplnenie návrhu na výmaz 19.05.2015 Typ Odoslané
60 záznam z nahliadnutia do spisu 04.06.2015 Typ Interné listy
61 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 04.06.2015 Typ Doručené
62 Plná moc 04.06.2015 Typ Doručené
63 Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 29.06.2015 Typ Doručené
64 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 08.07.2015 Typ Odoslané
65 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 14.09.2015 Typ Doručené
66 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 14.09.2015 Typ Doručené
67 Doplnenie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 16.09.2015 Typ Doručené
68 Žiadosť inde neuvedená 22.09.2015 Typ Doručené
69 všeobecný referátnik 01.10.2015 Typ Odoslané
70 menovanie, zvolanie komisie 30.09.2015 Typ Interné listy
71 referát pre odbonú komisiu 09.02.2016 Typ Interné listy
72 protokol o rokovaní komisie 09.02.2016 Typ Interné listy
73 protokol o hlasovaní komisie 09.02.2016 Typ Interné listy
74 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na výmaz 15.02.2016 Typ Odoslané
75 Podanie rozkladu 16.03.2016 Typ Doručené
76 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.04.2016 Typ Odoslané
77 predkladacia správa k rozkladu 01.04.2016 Typ Interné listy
78 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 08.04.2016 Typ Odoslané
79 Vyjadrenie k rozkladu 15.06.2016 Typ Doručené
80 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 22.03.2017 Typ Doručené
81 záznam z nahliadnutia do spisu 22.03.2017 Typ Interné listy
82 Doplnenie materiálov 23.03.2017 Typ Doručené
82a Príloha inde neuvedená 23.03.2017 Typ Doručené
83 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 10.11.2017 Typ Doručené
84 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 20.11.2017 Typ Odoslané
85 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 24.11.2017 Typ Platba
86 predĺženie doby platnosti ÚV 27.11.2017 Typ Odoslané
87 Žiadosť inde neuvedená 21.02.2018 Typ Doručené
87a Sprievodný list 21.02.2018 Typ Doručené
88 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 23.02.2018 Typ Interné listy
89 vnútrospisový list 01.03.2018 Typ Interné listy
90 všeobecný referátik 02.03.2018 Typ Odoslané
91 protokol o rokovaní komisie 08.03.2018 Typ Interné listy
92 protokol o hlasovaní komisie 08.03.2018 Typ Interné listy
93 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 09.03.2018 Typ Odoslané
94 všeobecný referátik 13.03.2018 Typ Odoslané
95 výzva na vyjadrenie k žiadosti o určenie 10.04.2018 Typ Odoslané
96 Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra 23.04.2018 Typ Doručené
96a Plná moc 23.04.2018 Typ Doručené
96b Príloha inde neuvedená 23.04.2018 Typ Doručené
97 20 Poplatok za návrh na výmaz ÚV 25.04.2018 Typ Platba
98 32 Poplatok - kaucia 25.04.2018 Typ Platba
99 výzva na vyjadrenie k návrhu na výmaz 26.04.2018 Typ Odoslané
100 Vyjadrenie k žiadosti o určenie 18.06.2018 Typ Doručené
100a Sprievodný list 18.06.2018 Typ Doručené
101 Vyjadrenie k návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra 16.07.2018 Typ Doručené
101a Sprievodný list 16.07.2018 Typ Doručené
102 Žiadosť inde neuvedená 17.07.2018 Typ Doručené
102a Sprievodný list 17.07.2018 Typ Doručené
103 všeobecný referátnik 14.09.2018 Typ Odoslané
104 Odpoveď na správu úradu 12.10.2018 Typ Doručené
104a Sprievodný list 12.10.2018 Typ Doručené
104b Príloha inde neuvedená 12.10.2018 Typ Doručené
105 všeobecný referátnik 25.10.2018 Typ Odoslané
106 rozhodnutie o pokračovaní konania - nevyhovenie 25.10.2018 Typ Odoslané
107 Podanie rozkladu 22.11.2018 Typ Doručené
107a Sprievodný list 22.11.2018 Typ Doručené
108 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.11.2018 Typ Doručené
108a Sprievodný list 23.11.2018 Typ Doručené
108b Príloha inde neuvedená 23.11.2018 Typ Doručené
109 Odôvodnenie rozkladu 18.01.2019 Typ Doručené
109a Sprievodný list 18.01.2019 Typ Doručené
109b Príloha inde neuvedená 18.01.2019 Typ Doručené
110 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 22.01.2019 Typ Odoslané
111 predkladacia správa k rozkladu 22.01.2019 Typ Interné listy
112 Žiadosť inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
112a Sprievodný list 25.01.2019 Typ Doručené
112b Príloha inde neuvedená 25.01.2019 Typ Doručené
113 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 20.06.2019 Typ Interné listy
114 protokol o rokovaní komisie 20.06.2019 Typ Interné listy
115 protokol o hlasovaní komisie 20.06.2019 Typ Interné listy
116 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 21.06.2019 Typ Odoslané
117 rozhodnutie o výmaze ÚV (skrátené konanie) 17.07.2019 Typ Odoslané
118 Podanie rozkladu 21.08.2019 Typ Doručené
118a Sprievodný list 21.08.2019 Typ Doručené
119 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.09.2019 Typ Odoslané
120 predkladacia správa k rozkladu 04.09.2019 Typ Interné listy
121 Odôvodnenie rozkladu 18.10.2019 Typ Doručené
121a Sprievodný list 18.10.2019 Typ Doručené
121b Príloha inde neuvedená 18.10.2019 Typ Doručené
122 predkladacia správa k rozkladu 25.10.2019 Typ Interné listy
123 Žaloba 30.10.2019 Typ Doručené
123a Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Typ Doručené
123b Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Typ Doručené
123c Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Typ Doručené
123d Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Typ Doručené
123e Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Typ Doručené
123f Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Typ Doručené
123g Príloha inde neuvedená 30.10.2019 Typ Doručené
123h Sprievodný list 30.10.2019 Typ Doručené
124 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 04.11.2019 Typ Odoslané
125 všeobecný referátik 14.11.2019 Typ Odoslané
126 všeobecný referátik 14.11.2019 Typ Odoslané
127 Vyjadrenie k rozkladu 21.11.2019 Typ Doručené
128 Oznámenie inde neuvedené 15.05.2020 Typ Doručené
128a Sprievodný list 15.05.2020 Typ Doručené
128b Sprievodný list 15.05.2020 Typ Doručené
128c Príloha inde neuvedená 15.05.2020 Typ Doručené
129 Podanie inde neuvedené 16.09.2020 Typ Doručené
129a Sprievodný list 16.09.2020 Typ Doručené
129b Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
129c Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
129d Príloha inde neuvedená 16.09.2020 Typ Doručené
130 vnútrospisový list 22.09.2020 Typ Interné listy
131 všeobecný referátik 01.10.2020 Typ Odoslané
132 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 05.10.2020 Typ Interné listy
133 protokol o rokovaní komisie 05.10.2020 Typ Interné listy
134 protokol o hlasovaní komisie 05.10.2020 Typ Interné listy
135 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 06.10.2020 Typ Odoslané
136 vyhláška pre vestník - výmaz 26.10.2020 Typ Interné listy
137 Rozhodnutie o zastavení výmazového / určovacieho konania (odpadol dôvod) 02.11.2020 Typ Odoslané
138 Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 11.11.2020 Typ Doručené
138a Sprievodný list 11.11.2020 Typ Doručené
139 vnútrospisový list 20.11.2020 Typ Interné listy
140 Uznesenie (súd, prokuratúra, ...) 25.02.2021 Typ Doručené
140a Sprievodný list 25.02.2021 Typ Doručené
141 Doplnenie materiálov 25.05.2021 Typ Doručené
141a Príloha inde neuvedená 25.05.2021 Typ Doručené
142 Oznámenie 11.10.2021 Typ Doručené
142a Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
142b Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
142c Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
142d Príloha inde neuvedená 11.10.2021 Typ Doručené
PUV 50087-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2015 Beleščák Ladislav, Ing., BELEŠČÁK & PARTNERI, Patentová a známková kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.04.2015 TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku